Soutěž Česká hlava pro ročník 2016, podání přihlášek do 1. července 2016

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2016
Preambule 1. Soutěž, vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava, Vinohradská 100, Praha 3 a Úřadem vlády České republiky na základě nařízení vlády č. 71/2013 Sb.
2. V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:
1) Národní cena vlády Česká hlava
2) Cena společnosti Kapsch, cena Invence
3) Cena Industrie
4) Cena Společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy
5) Cena Doctorandus za přírodní vědy
3. V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava. Porota může rozhodnout o udělení mimořádné ceny. Porota může rozhodnout o přesunutí nominace do jiné kategorie.
Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací na pracovišti není nutný.
Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.
Realizátor projektu si vyhrazuje právo soutěžní kategorii zrušit nebo nevyhlásit.
4. O udělení cen podle odst. 2 s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat doplňující informace a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.
5. Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 1. července 2016.
Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT, z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, nebo v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací – v elektronické formě naskenovány).

Více informací zde

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.