Náplň CTT

Statut a náplň činnosti Centra transferu technologií

Centrum transferu technologií bylo zřízeno k 1.1.2008 jako výstup realizace projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“ a je začleněno v organizační struktuře Univerzitního institutu. Posláním CTT je napomoci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Centrum transferu technologií poskytuje komplexní služby v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, konzultantskou a informační činnost ve věcech licencí a know-how, transferu technologií,  autorských práv a dalších souvisejících oblastí pro akademické a vědecké pracovníky, studenty i externí organizace při ochraně výsledků výzkumu a vývoje a jejich následném komerčním využití. Dále nabízí související služby a následnou evidenci v praxi využitelných výsledků výzkumu a vývoje, které nepodléhají zápisnému řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR – jedná se o výsledky typu poloprovoz, ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, specializované mapy, software či výzkumná zpráva.

Vedle poradenství, konzultací a odborných posudků v uvedených oblastech nabízí Centrum transferu technologií přímé zastupování klientů ve věci průmyslových práv před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO), Úřadem EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) a WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví).