Role CTT UTB ve Zlíně

Zabezpečování průmyslově právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje (VaV) a provádění potřebných kroků vedoucích k jejich komercializaci je na UTB předmětem činnosti specializovaného CTT. CTT je navíc významným pojítkem mezi UTB a průmyslovou praxí díky patentovým službám, které CTT provádí nejen interně pro UTB, ale poskytuje konzultace, rešerše a posudky také pro průmyslové subjekty – externí přihlašovatele.

Transfer technologií a znalostí je rovněž uskutečňován prostřednictvím profesních sdružení, jichž je CTT nebo jeho patentoví zástupci členem:
• Asociace inovačního podnikání České republiky, z. s.,
• Společnost vědeckotechnických parků ČR, z. s.,
• Transfera.cz,
• European Patent Institute,
• Komora patentových zástupců ČR.

Přenos poznatků do praxe je uskutečňován prostřednictvím spolupráce s podniky vedoucí k využití výsledků výzkumu a vývoje a probíhá souběžně ve dvou úrovních:
a) smluvní a kolaborativní výzkum, který ověřuje a rozvíjí spolupráci s podnikovým sektorem; tento rozvoj se projevuje v nárůstu smluvního výzkumu,
b) projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou podpořeny především od národních poskytovatelů, a přenos poznatků do praxe je vždy předmětem smlouvy o využití výsledků řešení projektu.

Přenos poznatků do praxe vychází z Baťovských principů podnikání v rámci rozvoje procesu transferu technologií na bázi kooperace a posilování vazeb univerzita – podniky – regionální samospráva.