Informace pro zaměstnance UTB ve Zlíně

Průmyslově právní ochranu výsledků VaV na UTB ve Zlíně zajišťuje Centrum transferu technologií UTB

Kontaktní osoba: Ing. Přemysl Strážnický, Ph.D., straznicky@utb.cz Tel.: 576038041, Mob.: 724646732

a) předmět průmyslově právní ochrany

Podklady k posouzeni předmětu průmyslového vlastnictví

b) funkční vzorek, prototyp nebo ověřená technologie

Evidenční formulář výsledku výzkumu a vývoje

Upozornění: Pokud chcete výsledek VaV vykázat jako funkční vzorek, prototyp nebo ověřenou technologii a až následně jako předmět průmyslově právní ochrany, musí být nejprve předmět průmyslově první ochrany a následně lze vykázat jako funkční vzorek, prototyp nebo ověřenou technologii. Totéž platí pro publikace.

Postup při vzniku funkčního vzorku, prototypu nebo ověřené technologie

1. Zaměstnanec v co nejbližší době, ode dne vytvoření výsledku VaV, informuje kontaktního pracovníka Centra transferu technologií pro registraci a transfer, předá mu podklady a vyplněný Evidenční formulář výsledku VaV

Postup při vzniku předmětu průmyslově právní ochrany na UTB ve Zlíně

1. Zaměstnanec (původce řešení, o němž má za to, že je schopné průmyslově právní ochrany, dále jen „PPO) v co nejbližší době ode dne vytvořené řešení informuje svého přímého nadřízeného.

2. Přímý nadřízený informuje Centrum transferu technologií , pro registraci a transfer, předá podklady a vyplněné formuláře Podklady k posouzeni předmětu průmyslového vlastnictví:

  a) Nabídka předmětu průmyslového vlastnictví – vyplní: údaje původce, popřípadě spolupůvodců a pokud se na řešení podílela externí firma i původci z této společnosti.

  b) Zhodnoceníenosu z realizace předmětu průmyslového vlastnictví – vyplní: přínosy daného řešení, specifikuje jeho novost a uplatnitelnost na trhu.

  c) Kalkulace nákladů – slouží jako podklad k následnému ocenění předmětu průmyslového vlastnictví (zahrnutí do majetku UTB).  Vyplní: počet hodin, v kalkulaci by neměly být jen náklady, které do řešení vložil původce osobně, ale i ty které do něj vložila univerzita v podobě mzdy (proto se uvádí počet hodin), vyplaceného cestovného, materiálových nákladů, atd.

Pro fotodokumentaci průmyslových vzorů musí být příslušný design na jednobarevném (nejlépe bílém) pozadí bez dalších vjemů – například pokud se registruje váza, vyfotí se pouze váza bez květiny. Design musí být vyobrazen z co nejvíce pohledů, pokud má více variant, každá varianta zvlášť. Pokud design není doposud zhotoven ve fyzické podobě, může být podkladem pro registraci i vizualizace.

3. Pracovník Centra transferu technologií zapíše Nabídku předmětu PV pod přiděleným pořadovým číslem do Deníku CTT. Společně s původci posoudí věcnou a finanční způsobilost předložené nabídky a nákladů.

4. Zaměstnavatel/Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má následně lhůtu 3 měsíců na vyjádření, zda má zájem o nabídnutý předmět průmyslově právní ochrany nebo ne. Pokud UTB ve Zlíně rozhodně, že o tento předmět PPO nemá zájem, přechází právo na předmět PPO zpět na zaměstnance/původce, který pak může podat přihlášku předmětu PPO sám.

5. Tajemník fakulty ve spolupráci s Centrem transferu technologií doporučí uplatnit právo k předmětu PPO, doporučí, zda předmět PPO chránit formou vynálezu, užitného nebo průmyslového vzoru nebo ochranné známky. Bude založen SPP prvek pro daný předmět PPO. Pracovník fakulty pro transfer předá nabídku přímému nadřízenému původce, ten ji odešle zpět s podpisy původce, popř. spolupůvodce a ostatními podklady dle druhu řešení.

6. Nabídka je následně předána rektorovi UTB ve Zlíně. Ten na základě všech dodaných podkladů definitivně rozhodne o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví formou Ujednání o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví (dále jen „Ujednání“). Ujednání je před podpisy ještě zasláno k případným doplněním a úpravám na právní a ekonomické oddělení. Tyto útvary Ujednání parafují a vrátí k podpisu rektorovi.

7. Po podpisu Ujednání všemi zúčastněnými stranami je podána přihláška předmětu PPO na dané řešení  a zajištěna výplata odměny původcům. Se Studenty se případně sepíše Dohoda o provedení práce a Výkaz odpracovaných hodin.

8. Odměna za uplatnění práva činí 5000,- Kč před zdaněním, pokud je původců více, dostane každý poměrnou část dle procentuálního zastoupení v Nabídce předmětu PPO.

9. V případě, kdy se na řešení podílí externí firma a je uvedená v Nabídce předmětu PPO, je spolupřihlašovatelem a podílí se na správních poplatcích za podání přihlášky předmětu PPO a následném udržování PPO.

10. V případě, kdy se zajišťuje transfer zaregistrovaného PPO, uzavře UTB s firmou, který má zájem předmět PPO využívat, licenční smlouvu.

11. Po uzavření licenční smlouvy a zaplacení licenčního poplatku nabyvatelem licence, jsou odečteny vstupní náklady a zbylá částka je rozdělena v poměru 60% UTB a 40% původcům dle směrnice rektora.

12. Licenční smlouva je následně zapsána do rejstříku průmyslových práv ÚPV/EUIPO dle druhu PPO.