Bilance činností Oddělení patentů a licencí CTT za rok 2014

V roce 2014 zpracovali pracovníci Oddělení patentů a licencí  Centra transferu technologií 35 nových přihlášek průmyslových práv pro ČR, jednalo se o 10 přihlášek vynálezů, 20 přihlášek užitných vzorů, 5 přihlášek ochranných známek a zajistili jejich návazné podání na Úřad průmyslového vlastnictví.

Pracovníci Oddělení patentů a licencí CTT zpracovali také 12 nových zahraničních přihlášek, jednalo se o 4 mezinárodní patentové přihlášky PCT, 2 přihlášky Evropského patentu, 6 přihlášek průmyslových vzorů Společenství, u všech českých i zahraničních přihlášek byly zpracovány podklady pro úhradu správních poplatků, včetně zajištění jejich úhrady, sledování lhůt a interní evidence (Nabídky předmětu PPO, Ujednání o uplatnění práva, výplata odměn).

V souvislosti s řízením u podaných přihlášek průmyslových práv zpracovali pracovníci Oddělení patentů a licencí CTT vyjádření k dvaceti šesti zprávám o průzkumu přihlášek ČR, dále byla také zpracována obhajoba zahraniční přihlášky EP, včetně vypracování odborného překladu v AJ. V průběhu roku 2014 byla řešena také sporná řízení v oblasti ochranných známek, došlo k podání námitek proti přihlášce ochranné známky. Pracovníci Oddělení patentů a licencí CTT monitorovali porušování platnosti průmyslových práv ve vlastnictví Univerzity Tomáše Bati a ve čtyřech případech zpracovali písemné vyjádření zaslané porušovatelům těchto průmyslových práv.

Pracovníci Oddělení patentů a licencí CTT zajistili sledování platnosti práv u 38 českých případů z předešlých let a 15 zahraničních případů, u všech těchto případů došlo k vyrozumění původců a následnému zpracování podkladů pro včasnou úhradu poplatků za prodloužení platnosti.

Pracovníci Oddělení patentů a licencí CTT se v průběhu roku 2014 účastnili 11 licenčních jednání, výsledkem těchto jednání je uzavření šesti nových licenčních smluv, u všech těchto licenčních smluv byla návazně zajištěna jejich registrace do příslušných rejstříků v ČR i v zahraničí, včetně fakturace licenčních poplatků a rozdělení licenčních výnosů. V návaznosti na uzavřené licenční smlouvy z předchozích let došlo k oslovení nabyvatelů těchto licencí a dle zaslaných údajů proběhla fakturace licenčních poplatků, včetně rozdělení licenčních výnosů.

Z hlediska smluvního ošetření spolupráce s externími partnery v roce 2014, zajistili pracovníci Oddělení patentů a licencí CTT posouzení smluv o spolupráci, smluv o předání know-how a smluv o postoupení práv k užívání dokumentace, včetně zpracování návrhů nových smluv s devíti externími partnery.

Na základě požadavků od zástupců výzkumných týmů bylo zpracováno 23 rešerší a u vybraných řešení byla návazně zpracována analýza stavu průmyslově právní ochrany.

Pracovníci Oddělení patentů a licencí CTT zajistili vykázání do OBD pro 42 nechráněných ,36 chráněných výsledků a přidání licencí ke 12 chráněným výsledkům z minulých let. Tyto výsledky byly dány také do interní evidence, doplněny o náklady a předány k centrální evidenci na EO.

Pracovníci Oddělení patentů a licencí CTT vedou evidenci výsledků V a V a zajišťují jejích propagaci. Pro účely monitoringu činnosti jednotlivých výzkumných týmů jsou zpracovávány přehledy výsledků dle jednotlivých součástí, které jsou návazně předávány vedení UTB ve Zlíně. Do této evidence patří také přehledy uzavřených licenčních smluv.

Pracovníci Oddělení patentů a licencí CTT průběžně poskytují zástupcům výzkumných týmů i zaměstnancům UTB ve Zlíně konzultace a vzdělávání v oblasti průmyslově právní ochrany.

Ve Zlíně 23. 1. 2015

Vypracovala: Ing. Jarmila Strážnická

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace CTT UTB a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.