Postup při vzniku výsledku VaV

Postup při vzniku funkčního vzorku, prototypu nebo ověřené technologie

1. Zaměstnanec v co nejbližší době, ode dne vytvoření výsledku VaV, informuje kontaktního pracovníka Oddělení patentů a licencí Centra transferu technologií pro registraci a transfer, předá mu podklady a vyplněný Evidenční formulář výsledku VaV

Postup při vzniku předm��tu průmyslově právní ochrany na UTB ve Zlín��

1. Zaměstnanec (původce řešení, o němž má za to, že je schopné průmyslově právní ochrany, d��le jen „PPO“) v co nejbliž