-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Koupelnové držáky
  PVZ,
  FMK
  texttexttexttext
  text
 2. Modifikovaný včelí med
  UVZ,
  FaME
  Jedná se o modifikovaný včelí med pro použití jako zdroj energie a pro udržení pozornosti, například u řidičů.
 3. Srovnávací systém prostorových objektů
  UVZ,
  FMK
  Srovnávací systém prostorových objektů pro práci s designy.
 4. Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu se zabudovanými funkčními a/nebo ozdobnými prvky
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu spočívá v tom, že při výrobě báze z předpěněných perliček z lehčeného polystyrenu se do formy umístí funkční a/nebo ozdobné prvky, jejichž kontaktní plocha umístěná uvnitř formy se předem opatří nánosem z kapalného prepolymeru na bázi polyester nebo polyetéruretanů, kopolymerů butadienu a styrénu, butadienu a akrylonitrilu, případně z dalších monomerů zakončených NCO skupinou o obsahu 0,7 až 3,0 hmotn. dílů, nejlépe 1,2 až 2,2 hmotn. dílů na 100 hmotn. dílů prepolymeru, na takto připravený polotovar se působí vodou ze syté vodní páry, čímž se z předpěněných perliček vytvoří báze z lehčeného polystyrenu a současně se působením vody na koncové NCO skupiny nánosu kapalného prepolymeru vytvoří na rozhraní báze a funkčního a/nebo ozdobného prvku pevný polymer. Tato technologie umožňuje spojování bloku na bázi lehčeného polystyrénu s dílci v podobě obvodových stěn na bázi deskových materiálů, elektroinstalačních příp. vodoinstalačních trubek, výztužných materiálů v podobě trubek, drátů, síťovin apod., tapet nebo fólií sloužících jako povrchová úprava případných dalších funkčních dílců, které budou důležité pro uplatnitelnost integrálního dílce v praxi.
 5. Drátěný program - 10 variant
  PVZ,
  CPS
  texttexttexttext
  texttexttexttext
  texttexttext
 6. Zařízení pro univerzálně stavitelné uchacení vysílače/přijímače záření, zejména vysokofrekvenčních antén
  UVZ,
  CPS
 7. Emulzní reaktor
  UVZ, 009/11
  FAI
  Technické řešení se týká emulzního reaktoru, zejména extraktoru a/nebo transesterifikačního reaktoru pro zpracování odpadních tuků a olejů (např. z koželužského průmyslu - tzv. mázdry, z odpadních kafilérních tuků a odpadních kyselých tuků a olejů z potravinářského a masného průmyslu).
 8. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  UVZ,
  CPS
  Jedná se o vytlačovací hlavu s inertní kapilárou s nulovou délkou, určenou pro nezkreslené vytlačování polymerů jak v samotném technologickém procesu, tak i při experimentálních postupech a měřicích technikách z oblasti polymerních materiálů. Využitelné zejména u reometru měřícího tokové vlastnosti polymerních tavenin.
 9. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  PAT,
  CPS
  Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) zakončenou štěrbinou (4) o světlosti (LS) 0,05 až 8 mm, šířce v rozmezí 10 až 300 násobků její světlosti (LS) a délce (LD) 0.01 až 0.5 násobků její světlosti (LS), kde v místě spojení se vstupní dutou částí (1) má výstupní plochá část (3) maximální tloušťku (L) stěny definovanou rovnicí L = LD+ 0.5 ·Ls·(k-1)·tg.alfa., kde k (1; 300 a .alfa. (0; 30. Tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) se směrem ke štěrbině (4) postupně snižuje tak, že v místě vstupního obvodu štěrbiny (4) je rovna délce (LD) štěrbiny (4). Vnitřní a/nebo vnější povrch výstupní ploché části (3) je tvořen přechodovými plochami vzájemně sbíhavými směrem ke štěrbině (4) ta k, že vrcholový úhel tečen těchto sbíhavých ploch je v intervalu 120° až 180°. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena 2 až 6 montážními otvory (5).
  text
 10. Morfologicky optimalizované netkané textilie na bázi nanovláken
  PAT, 016/11
  FT
  Připravené prostorové nanostruktury obsahují pravidelné struktury na bázi kapkovitých mikrosfér z polymerů, případně polymerních směsí, zajišťujících vznik prostorových objemných struktur, připravitelných vhodnou kombinací proměnných, při procesu elektrospinningu. Tyto prostorové objemové struktury vykazují ve srovnání s plošnými útvary větší tloušťku a plošnou hmotnost filtračního materiálu, tedy tolik požadované zlepšení mechanických vlastností a manipulovatelnosti s filtračním nanomateriálem. Srovnáváme-li ale plošné a prostorově uspořádané nanostruktury, které mají stejný tlakový odpor, pak materiály s prostorovou morfologií mají větší efektivní povrch vláken a lepší filtrační vlastnosti při eliminaci ultrajemných částic, tedy účinnost filtrace a i faktor kvality.
 11. Laserová harfa
  PVZ,
  FMK
  text
 12. Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení
  PAT,
  FT
  Zařízení je tvořeno zkušebním stolem (1) uchyceným na základové plošině (2) a opatřeným štěrbinou (3) s měřicí páskou (4), vyčnívající ve tvaru smyčky ze štěrbiny (3) nad plochu zkušebního stolu (1), přičemž měřicí páska (4) je dále vedena přes horní kladky (5) otočně uchycené ve štěrbině (3) zkušebního stolu (1) a přes dolní kladku (6) otočně uchycenou na základové plošině (2). Zde je měřicí páska (4) spojena s korekčním mechanismem (7), napojeným na snímač (8) síly, pohyblivě uložený na kolejnici (9), odkud je vedeno lanko (10) na navíjecí váleček (11) otočně uchycený k základové plošině (2) prostřednictvím nosných konzol (12) a hřídele (13). Ke hřídeli (13) je v kolmém směru k ose hřídele (13) uchycena napínací páka (14). Ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu jsou hodnoty deformace i napětí odečítány elektronicky pomocí digitální kamery (15) a interaktivního snímače (16) síly, propojených s počítačem (17).
  text
 13. Způsob deproteinizace odpadních tuků a olejů
  PAT,
  CEBIA
  Způsob deproteinizace odpadních tuků a olejů, zejména pak z odpadu kožedělného, masného a potravinářského průmyslu a především pro výrobu biostimulátorů a biopaliv, spočívá v odstranění bílkovinného tuhého podílu a volných mastných kyselin. Příslušná odpadní surovina se podrobí alkalické hydrolýze působením organické báze nebo směsi organických bází, přičemž jako produkty této alkalické hydrolýzy vzniknou vzájemně oddělené frakce tekutého bílkovinného hydrolyzátu a rafinovaného tuku nebo oleje, který je zbaven jak bílkovinné složky, tak i volných mastných kyselin. Jako organická báze nebo směsi organických bází se použije s výhodou alespoň jeden amin vybraný ze skupiny zahrnující izopropylamin, diizopropylamin, butylamin, cyklohexylamin a tetrametyl-amoniumhydroxid. Alkalická hydrolýza se provede s výhodou v přítomnosti proteolytického enzymu, který proces hydrolýzy urychluje.
 14. Papírové nádoby
  PVZ,
  Papírové nádoby z nasávané kartonáže pro uložení potravin nejen pro rauty, společenské akce, ale i pro domácí využití.
  texttexttexttext
  text