-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Zarízení pro aditivní 3D tisk s konstrukcním rešením eliminace studených spoju
  UVZ, 008/20
  FT
 2. Způsob monitorování procesů uvolňujících plyny, zejména procesu biodegradace
  PAT, 004/18
  FT
 3. Cyklovací stroj pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů
  UVZ, 014/17
  FT
  Technické řešení se týká cyklovacího stroje pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů, zejména pak únavovou zkoušku opakovaným ohybem.
 4. Biotechnologický způsob výroby potravinářské želatiny z drůbežího jatečného odpadu
  PAT, 013/17
  FT
  Jatečný odpad se v postupných krocích propláchne ve vodě, předmrazí na teplotu -2 až -5 °C v jádře suroviny, dvoufázově rozmělní suroviny na kousky o velikosti do 3 mm, načež následuje intenzifikovaná separace nekolagenních bílkovin a pigmentů z rozmělněné suroviny vymytím roztokem NaOH, separace tuku extrakcí rozpouštědlovou směsí etanol + petroléter a předúprava bílkovinného izolátu proteolytickým enzymem. Po odfiltrování bílkovinného hydrolyzátu a promytí zbobtnalého bílkovinného izolátu vodou pak následuje první fáze extrakce želatin, inaktivace zbytků proteolytického enzymu, separace želatinového roztoku od zbylého nerozloženého podílu bílkovinného izolátu filtrací, druhá fáze extrakce želatin – vícestupňová extrakce želatin ze zbobtnalého bílkovinného izolátu při teplotě zvyšující se v každém stupni a formování želatin z extrahovaných roztoků a biotechnologické zpracování zbylého nerozloženého podílu na kolagenní hydrolyzát.
 5. Vytlačovací hlava pro transformaci normálových napětí polymerní taveniny
  PAT, 011/17
  FT
  Vytlačovací hlava s inertní hubicí, tvořenou inertní kapilárou s nulovou délkou nebo inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou, zahrnuje těleso a k němu těsně připojenou transformační komoru, kde vnitřní průměr komory je odlišný od vnitřního průměru tělesa vytlačovací hlavy, přičemž transformační komora se nachází v topném pásmu a je v průběhu své délky vybavena měřicím a snímacím systémem, přičemž inertní hubice je umístěna ve výstupní části transformační komory. Měřicí a snímací systém transformační komory s výhodou sestává z tlakových senzorů. Transformační komora může být výhodně vytvořena z transparentního materiálu.
 6. Přírodní révový nápoj na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné
  UVZ, 012/17
  FT
  Technické řešení se týká přírodního révového nápoje na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné, který představuje formu prevence pro celý profil populace.
 7. Univerzální podložka pro stavebnictví
  UVZ, 009/17
  FT
 8. Polyvinylbutyralový recyklát k přípravě polymerních směsí a polymerní směs jej obsahující
  UVZ, 013/16
  FT
  Technické řešení se týká polyvinylbutyralového recyklátu k přípravě polymerních směsí (polyblendů), zejména pak polymerních směsí s polyvinylchloridem pro podlahoviny a hydroizolační fólie. Dále se týká polymerní směs tento recyklát obsahující.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1480): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 9. Manipulační zařízení pro lahve
  PAT, 004/16
  FT
  Základem manipulačního zařízení pro lahve je fixační ústrojí, které sestává z přítlačného segmentu, podstavného segmentu, napínáků, koncovek napínáků, popřípadě držáků koncovek napínáků a dle potřeby ještě dalších dodatečných prvků. Napínáky vyvíjí sílu, která tlačí přechodový prvek k hrdlu otevřené lahve. Přechodový prvek sestává z lůžka nesoucím na straně lahve vkládací nebo integrované těsnění. Na druhé straně navazuje lůžko na nástavec, který má obvykle otvor a nebo olivku pro přívod inertního ochranného plynu a může být zakončen buď jen volným vyústěním nebo konstrukčním prvkem pro následné připojení.
 10. LABORATVOŘ
  OZN,
  FT
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1457): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 11. Nutraceutická potravinářská směs
  UVZ, 012/15
  FT
  Nutraceutická potravinářská směs, zejména k řešení problémů spojených s optimální denní výživou člověka a použití v oblasti terapeutické výživy, kdy plní úlohu tzv. funkční potraviny.
 12. Vodná disperze nanočástic stříbra
  UVZ, 006/15
  FT
 13. Způsob přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, vodná disperze nanočástic stříbra a její použití
  PAT, 006/15
  FT
  Řešení se týká způsobu přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, kdy se v prvním kroku vodný roztok stříbrné soli smíchá s amoniakem, s výhodou v molárním poměru 1:5, a polysacharidem, ve druhém kroku se k reakční směsi přidá redukční činidlo a ve třetím kroku se vzniklá vodná disperze nanočástic stříbra vysuší a ve čtvrtém kroku následuje přečištění s následným dosušením.
 14. Tepelně upravený sýr s karagenanem
  UVZ, 001/15
  FT
  Tepelně upravený sýr s karagenanemkrájitelné konzistence, při jehož výrobě se nepoužívají tavicí soli fosforečnanového anebo citronanového typu, ale karagenan.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1436): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 15. Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatační činidel
  UVZ, 023/14
  CPS,FT
  Technické řešení může nabídnout v konkrétních aplikacích zvýšení účinnosti využití chelatačních činidel, za současného snížení možných vedlejších reakcí s nežádoucími látkami, což se projevuje i ekonomicky snížením nákladů na procesy a aplikace využívající předložené technické řešení.
 16. Vstřikovaná struktura pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem
  UVZ, 024/14
  CPS,FT
  Technické řešení se týká vstřikované struktury pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem.
  text
 17. Polymerní inkoust pro materiálový tisk
  UVZ, 028/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká složení polymerního inkoustu pro materiálový tisk.
 18. Time prediction system for the safe wearing of newly acquired foorwear (patent USA)
  PAT,
  FT
  The device relates to a system for predicting the period for children to safely wear newly acquired footwear without the risk of damage to their growing feet, which is directly applicable in shoe shops (at their computer cash registers). The essence of the solution for a system for predicting the period for children to safely wear newly acquired footwear rests in the fact that it contains an input module measuring foot length and input of information about the age of the monitored child to which is linked a model for predicting the growth of the childs foot by applying the laws of growth, possibly also including genetic and local influences, connected to a comparative and inferential module establishing the predicted course of growth in foot length of the monitored child, to which is then linked an output module designating the nearest date for the necessary replacement of shoe size for the monitored child.
 19. Etalon k hodnocení topografie materiálů
  PAT, 005/13
  FT
  Řešení se týká etalonu k hodnocení topografie materiálů, který je určen ke kalibraci přístroje hodnotícího kvalitu makro-disperze plniv. Etalon je zhotoven z dvoufázového kompozitního materiálu na bázi spojité fáze a inertních částic globulárních tvarů o rozměrech od 0,5 do 500 mikrometrů a úzké distribuci velikosti částic s variačním koeficientem do hodnoty 1. Spojitou fázi může tvořit polymerní matrice na bázi elastomeru, zejména pak silikonového kaučuku, polymerní matrice na bázi termoplastu nebo polymerní matrice na bázi reaktoplastu. V jiném provedení etalonu může spojitou fázi tvořit také nízkomolekulární organický materiál jako vosk, parafínový olej nebo lepidlo. Inertními částicemi globulárních tvarů jsou s výhodou skleněné kuličky, mohou jí být ale také částice organického původu, například částice sazí, keramické kuličky nebo i kovové kuličky.
 20. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 004/13
  CPS,FT
  Originální řešení se týká přítlačné membrány k překrytí a přitlačování technologické vrstvy lisovaného polymwerního kompozitu uložené na tvarové části formy. Jedná se zejména o kompozity na bázi reaktoplastové matrice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Tato technologie do značné míry eliminuje nedostatky dalších způsobů vakuového lisování dílců z polymerních kompozitů | plošné vakuování, vakuování s využitím silikonových elastomerů.
 21. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  PAT, 004/13
  CPS,FT
  Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů je tvořena plošným útvarem o tloušťce 0,5 až 2 mm z kaučukové směsi na bázi dienového elastomeru nebo směsi dienových elastomerů se stupněm zesíťování 40 až 85 % příčných vazeb, tažností 200 až 800 %, tvrdostí 20 až 70 ShA a teplotní odolností do 130 až 180 °C. S výhodou se jedná o materiál plynonepropustný, přičemž dienovým elastomerem je alespoň jeden kaučuk vybraný ze skupiny zahrnující butylkaučuk nebo halobutylkaučuk, chloroprenový kaučuk a kopolymer EPDM.
 22. Sestava formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 002/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká sestavy formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů, zejména kompozitů na bázi reaktoplastové matice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Je založeno na technologii vakuového lisování při výrobě dílců z polymerních kompozitů. Konstrukce zařízení umožňuje zefektivnění procesu plošného vakuování o 75%, hlavně z důvodu jednoduché aplikace tvarového rámu na spodní rám a jeho upevnění pomocí upínacích svorek. Do značné míry eliminuje nedostatky jiných technologií používaných při vakuovém lisování materiálů.
 23. Způsob výroby vína se zvýšenou přírodní natioxidační kapacitou a sníeným obsahem SO2
  PAT, 001/13
  FT
  Způsob výroby vína se zachovanou přírodní antioxidační kapacitou a s nízkým obsahem SO2 spočívá v tom, že u vstupní suroviny se provede stanovení obsahu biologicky aktivních látek (BAL) a ekvivalentní určení přírodní antioxidační kapacity (PAK), vstupní surovina se podrobí jednotlivým technologickým etapám procesu zpracování, během něhož se ve všech předem stanovených kritických bodech těchto technologických etap provede zjištění změny obsahu BAL-PAK, takto zjištěný pokles obsahu BAL (PAK) se nahradí ekvivalentní dávkou SO2 jako látky se syntetickou antioxidační kapacitou (SAK) v přebytku až do 40 mg/l u bílého vína nebo 30 mg/l u červeného vína (20% z normativu SO2 pro tato vína bez zvýšeného obsahu cukru). Celková antioxidační kapacita na výstupu z technologického procesu výroby vína je tvořena až z 35 % přírodní antioxidační kapacitou a zbytek je tvořen SAK – podílem SO2. Kritické body přitom představuje a) ukončení lisování hroznů za zís kání hroznové šťávy, b) ukončení kvašení moštu před separací kvasnic a bentonitových kalů, c) vyzrávání 3 až 4 týdny po separaci kvasnic a bentonitových kalů, d) ukončení technologického procesu výroby vína před plněním do lahví nebo před zpracováním na další produkty na bázi vína, e) příprava k dodatečné manipulaci, jako je přečerpávání, filtrace, transport.
 24. Zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému odstraňování škodlivých organismů z elektricky nevodivých materiálů
  UVZ,
  FT
  Jedná se o zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému ostraňování škodlivých organismů z elelktricky nevodivých materiálů, zejména pak dezinsekci a dezinfekci těchto materiálů bez použití chemických prostředků, případně jejich sterilizaci bez použití zatěžujícího kontaktního ohřevu.
 25. Brzdový systém kolečkových bruslí
  UVZ,
  FT
  Jedná se o brzdový systém, zejména in-line kolečkových bruslí.
 26. Morfologicky optimalizované netkané textilie na bázi nanovláken
  PAT, 016/11
  FT
  Připravené prostorové nanostruktury obsahují pravidelné struktury na bázi kapkovitých mikrosfér z polymerů, případně polymerních směsí, zajišťujících vznik prostorových objemných struktur, připravitelných vhodnou kombinací proměnných, při procesu elektrospinningu. Tyto prostorové objemové struktury vykazují ve srovnání s plošnými útvary větší tloušťku a plošnou hmotnost filtračního materiálu, tedy tolik požadované zlepšení mechanických vlastností a manipulovatelnosti s filtračním nanomateriálem. Srovnáváme-li ale plošné a prostorově uspořádané nanostruktury, které mají stejný tlakový odpor, pak materiály s prostorovou morfologií mají větší efektivní povrch vláken a lepší filtrační vlastnosti při eliminaci ultrajemných částic, tedy účinnost filtrace a i faktor kvality.
 27. Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení
  PAT,
  FT
  Zařízení je tvořeno zkušebním stolem (1) uchyceným na základové plošině (2) a opatřeným štěrbinou (3) s měřicí páskou (4), vyčnívající ve tvaru smyčky ze štěrbiny (3) nad plochu zkušebního stolu (1), přičemž měřicí páska (4) je dále vedena přes horní kladky (5) otočně uchycené ve štěrbině (3) zkušebního stolu (1) a přes dolní kladku (6) otočně uchycenou na základové plošině (2). Zde je měřicí páska (4) spojena s korekčním mechanismem (7), napojeným na snímač (8) síly, pohyblivě uložený na kolejnici (9), odkud je vedeno lanko (10) na navíjecí váleček (11) otočně uchycený k základové plošině (2) prostřednictvím nosných konzol (12) a hřídele (13). Ke hřídeli (13) je v kolmém směru k ose hřídele (13) uchycena napínací páka (14). Ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu jsou hodnoty deformace i napětí odečítány elektronicky pomocí digitální kamery (15) a interaktivního snímače (16) síly, propojených s počítačem (17).
  text
 28. Způsob replikace povrchových struktur
  PAT,
  FT
  Povrch příslušného dílce se nejprve pokryje neprůhlednou maskou, která má vytvořen otvor tvaru pravoúhlého čtyřúhelníka o hranách odpovídajících velikosti replikované části povrchu. Potom následuje optické snímání souřadnic této části povrchu, uložení souřadnic v podobě třídimenzionální matice x, y, z a vytvoření zvětšené repliky povrchu převedením dat třídimenzionální matice na uzavřenou plochu bez mezer s následným vytištěním 3D tiskem a/nebo importem dat do systému CAD s automatickým vygenerováním příslušných nástrojových trajektorií pro vyrobení zvětšeného modelu povrchu technologií CNC obrábění.
 29. Suchá substance hydrogelu pro krytí ran a způsob její přípravy
  PAT,
  FT,UNI
  Suchá substance hydrogelu pro krytí ran vyrobená z přírodních a syntetických polymerů obsahuje želatinu a alginát sodný v hmotnostním poměru 3:7 až 7:3, přičemž tyto dvě složky dohromady tvoří 100 hm.d., a současně substance obsahuje 15 až 25 hm.d. polyethylénglykolu, 15 až 25 hm.d. glycerínu, 10 až 40 hm.d. polyvinylalkoholových nanovláken, 1 až 3 hm.d. chloridu sodného, případně další běžná aditiva. Způsob přípravy suché substance tohoto hydrogelu pro krytí ran spočívá v tom, že za stálého míchání při konstantní teplotě 75 až 85 °C se připraví výchozí polymerní roztok želatiny ve 180 až 220 hm.d. vody, po rozpuštění celého objemu želatiny se k výchozímu vodnému polymernímu roztoku želatiny přidají další složky - alginát sodný, polyethylénglykol, chlorid sodný a glycerín, případně rakytníkový olej, míchání této směsi pak pokračuje po dobu 5 až 6 min. při 250 až 350 ot/min., k výsledné viskózní hmotě hydrogelu se pak postupně přidá frakce polyvinylalkoholových nanovláken a rychlost míc hání se sníží na 150 až 50 ot/min., nakonec se viskózní hmota za aseptických podmínek dávkuje do misek a podrobí zrání při pokojové teplotě 20 až 25 °C, během něhož se z viskózní hmoty zcela odstraní obsah vody a získá se finální suchá substance hydrogelu ve tvaru plochého tělíska.
 30. Optimalizovaný způsob výroby nanovláken
  PAT,
  FT
  Způsob výroby nanovláken technologií elektrospinningu spočívá ve zvlákňování z polymerního roztoku v elektrickém poli. Jako výchozí polymerní roztok se během procesu zvlákňování použije roztok se stálými reologickými relaxačními spektry u něhož nedojde v průběhu zvlákňování k výrazné změně indexu polydisperzity.
 31. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou
  PAT,
  FT
  Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) opatřenou ve svém středu kapilárou (4) o průměru v rozmezí 0,1 až 8 mm a délce rovné 0,03 až 0,4 násobku průměru kapiláry (4). Přitom v místě obklopujícím kapiláru (4) má výstupní plochá část (3) nejmenší tloušťku (L) stěny rovnou délce (LK) kapiláry (4) a s rostoucí vzdáleností (r) od osy kapiláry (4) se tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) zvyšuje podle monotónní funkce vzdálenosti (r) od osy kapiláry (4), zejména podle funkce lineární nebo kvadratické. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena montážními otvory (5).