-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Zesilovač nízkofrekvenčních signálů
  UVZ, 007/18
  FAI
 2. Zařízení k vytváření tónů na základě snímané polohy těles v prostoru
  UVZ, 004/17
  FAI
  Technické řešení se týká zařízení k vytváření tónů na základě snímané polohy těles v prostoru.
 3. Způsob výroby bionafty z tuků a olejů (validovaný EP) METHOD FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM FATS AND OILS
  PAT,
  CEBIA,FAI
  https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2238224A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20101013&DB=EPODOC&locale=en_EP#
 4. Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par
  PAT, 015/13
  CPS,FAI
  Vynález se týká mikrovlnné antény s integrovanou funkcí senzoru organických par, zejména pak antény mikropáskového provedení se zemní rovinou, určenou k přenosu informací v bezdrátových sítích. Druhou funkcí antény je možnost detekce organických par. Anténa je tvořena substrátem (1) z elektricky nevodivého materiálu ve tvaru plošného útvaru, na jehož povrchu je nanesena elektricky vodivá funkční vrstva (2) se schopností příjmu/vysílání signálu a současně vratné adsorpce/desorpce molekul organických par. Funkční vrstva (2), konstituovaná na bázi náhodně zapletených nanotrubic, je produktem vakuové filtrace disperze uhlíkových nanotrubic přes filtrační membránu z polymerních nanovláken a to buď jako samonosná funkční vrstva nebo s integrovanou filtrační membránou, která zůstává součástí vzniklé funkční vrstvy.
  text
 5. Univerzální jednočipové řídící zařízení
  PAT,
  FAI
  Obsahuje mikroprocesorovou jednotku propojenou s externím časovačem a vybavenou softwarovým modulem pro transformaci logických hodnot diskrétního signálu na hodnoty spojitého signálu řídicího napětí. Vstup této mikroprocesorové jednotky je spojen prostřednictvím USB portu s alespoň jedním zdrojem řídicího signálu na bázi MIDI zprávy, zatímco na výstup, resp. výstupy mikroprocesorové jednotky je připojeno alespoň jedno zařízení se stavy ovládanými spojitými hodnotami výstupního elektrického napětí v rozsahu 0 až 5,5V v závislosti na logických hodnotách diskrétního vstupního signálu. Univerzální jednočipové řídicí zařízení je určeno k programovému řízení elektricky poháněných strojů a zařízení, jako jsou mimo jiné osvětlovací zařízení a technika vizuálních jevištních efektů.
 6. Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí, způsob jeho výroby a jeho použití
  PAT,
  FAI
  Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí je připravitelný chemisorpcí organické báze na tuhém kyselém nosiči, při čemž chemisorpce probíhá impregnací tuhého kyselého nosiče alkoholickým roztokem organické báze po dobu 1 až 10 hodin při teplotě do 30 °C. Organickou bází je s výhodou alespoň jedna látka ze skupiny alkalických aminů s teplotou varu do 200 °C a/nebo kvartérních amoniových hydroxidů. Kyselým nosičem katalyzátoru pak s výhodou silikagel, křemelina, kysele prané anorganické oxidy a kyselé katexy. Katalyzátoru je použitelný ke katalýze transesterifikace substrátu na bázi triglyceridů, zejména pak tuků a olejů.
 7. Emulzní reaktor
  UVZ, 009/11
  FAI
  Technické řešení se týká emulzního reaktoru, zejména extraktoru a/nebo transesterifikačního reaktoru pro zpracování odpadních tuků a olejů (např. z koželužského průmyslu - tzv. mázdry, z odpadních kafilérních tuků a odpadních kyselých tuků a olejů z potravinářského a masného průmyslu).
 8. Optimalizovaný způsob předúpravy kyselých odpadních tuků a olejů
  PAT,
  FAI
  Optimalizovaný způsob spočívá v extrakci mastných kyselin alkoholickými alkalickými roztoky, přičemž jako alkálie se použije alespoň jedna látka ze skupiny zahrnující těkavé organické báze, kvartérní amoniové zásady a bezvodý amoniak. Jako těkavá organická báze může být s výhodou použit alespoň jeden alkylamin s teplotou varu nepřevyšující 200 °C, jako kvartérní amoniová zásada pak alespoň jeden tetraalkylammonium hydroxid, zejména tetramethylammonium hydroxid. Z hlediska průběhu procesu předúpravy je výhodný postup, při němž se po oddestilování přebytečného alkoholu z extraktu amoniová sůl odvodní při teplotě v rozmezí 180 až 220 °C a vzniklý amid se přemění na požadovaný ester mastné kyseliny, nejčastěji methyl-, ethyl- či butylalkoholem v přítomnosti koncentrované kyseliny sírové nebo fosforečné.