-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Vysoce porézní materiál na bázi biorozložitelného polyesteru
  UVZ, 005/18
  CPS
 2. Termoplastická předsměs k aromatizaci a antibakteriální modifikaci polymerních recyklátů
  UVZ, 002/18
  CPS
 3. Zařízení ke sledování změn rozměrů materiálů vlivem světelné stimulace
  UVZ, 001/18
  CPS
  Technické řešení se týká zařízení ke sledování změn rozměrů materiálů vlivem světelné stimulace. Světelným stimulem může být jakékoliv světlo v rozmezí viditelného spektra (280nm-720nm), nebo konkrétními vlnovými délkami s ohledem na jejich potenciální aplikaci. Zařízení tohoto typu lze využít pro výzkum, vývoj a testování materiálů, zejména polymerních a kompozitních systémů, kde je očekávaná aplikace takového materiálu, jenž by mohl vratně nebo nevratně měnit své rozměry.
 4. Hydrogelová polymerní kompozice pro aplikaci bioaktivních látek s postupným uvolňováním
  UVZ, 015/17
  CPS
  Technické řešení se týká hydrogelové kompozice trojrozměrné polymerní struktury tvořící stabilní hydrogel, který má zvýšené schopnosti imobilizace a následného pozvolného uvolňování bioaktivních látek. Řešení je určeno pro aplikace zejména v kosmetice, v humánní i veterinární medicíně.
 5. Chytrá obuv s komplexní soustavou monitorování dat jejího uživatele
  UVZ, 010/17
  CPS
 6. Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány a biopolymerní membrána zhotovená tímto způsobem
  PAT, 007/17
  CPS
  Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány pro opravy očního traumatu spočívá v tom, že se připraví směsný roztok biopolymerů kolagenu a chitosanu, k němu se po kapkách přidá roztok primárního síťovacího činidla ze skupiny taninů a litím roztoku na plochou podložku a následným vysušením se vytvoří tenká primárně síťovaná chitosan-kolagenová membrána o tloušťce po vysušení 5 až 10 μm. Ta se pak ve druhém stupni síťuje působením roztoku genipinu jako sekundárního síťovacího činidla.
 7. Topná a/nebo chladící plocha s rovnoměrným rozvodem tepla či chladu ze zdroje
  UVZ, 001/17
  CPS
  Technické řešení se týká topné a/nebo chladící plochy s rovnoměrným rozvodem tepla či chladu ze zdroje, jímž je maloplošný („bodový“ zdroj). Pomocí této plochy lze definovaně ohřívat nebo chladit materiály o rozměrech výrazně větších než je rozměr samotného tepelného zdroje. Zařízení tohoto typu lze využívat pro výzkum a vývoj nových typů materiálů v různých průmyslových odvětvích. Článek o tomto řešení naleznete na webu.
 8. Koncentrát na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů.
  UVZ, 010/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi organické biologicky aktivní látky z obnovitelných zdrojů a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
 9. Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořený na bázi anorganické biologicky aktivní látky
  UVZ, 009/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi anorganické biologicky aktivní látky a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, polyestery, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
 10. Způsob syntézy nanokompozitu obsahujícího magnetické nanočástice na bázi oxidu železitého a polyelektrolyt tvořený ligninsulfonovou kyselinou nebo jejími solemi
  PAT, 008/15
  CPS
  Syntéza nanokompozitu spočívající ve čtyřech krocích: nejprve se rovnoměrnou dispergací vytvoří disperze ligninsulfonové kyseliny ve vodě, pak následuje etapa tvorby komplexu ligninsulfonové kyseliny s ionty železa Fe3+ a/nebo Fe2+ v okyseleném vodném roztoku, zejména za použití minerální kyseliny, vysrážení nanokompozitu oxid železa-LSA metodou ko-precipitace za použití hydrolyzačního činidla, jako je hydroxid sodný, hydroxid amonný, hydroxid draselný nebo tetraetylamonium hydroxid a vznik částic oxidu železa, potvrzený černou barvou sraženiny, s tím, že tato sraženina se pak následně promývá destilovanou vodou až k dosažení pH filtrátu ~7 a suší se na prášek.
 11. Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace u senzorů
  PAT, 002/16
  CPS,UNI
  Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace v senzorech, jsou připravitelné působením vodného extraktu ze stonků Rheum rhabarbarum na roztok dusičnanu stříbrného, přičemž vodný extrakt ze stonků Rheum rhabarbarum je připraven mícháním omytých kousků čerstvých stonků s demineralizovanou vodou v hmotnostním poměru 1:5 až 1:10 a zahříváním na teplotu 40 až 80 °C, ponecháním při této konstantní teplotě po dobu 60 až 30 min, následným chlazením na teplotu okolí a filtrací; takto získaný vodný extrakt působí při smíchání na 0,0002 až 0,002 M roztok dusičnanu stříbrného, s nímž je smíchán v objemovém poměru 1:2 až 1:80 při teplotě okolí, dále je směs držena na tmavém místě po dobu 12 až 26 h, potom odstřeďována po dobu 40 až 15 min při teplotě 15 až 20 °C za získání nanočástic stříbra.
 12. Zařízení pro generování UV záření a způsob generování tohoto záření
  PAT, 014/15
  CPS
  Zařízení pro generování UV záření, poskytující především UV A a UV B záření s minimálním podílem záření v IR oblasti a oblasti viditelného světla, obsahuje alespoň jednu zdrojovou trubici, která je uzavřena a jejíž stěny jsou propustné pro UV A a UV B záření, přičemž zdrojová trubice obsahuje konstantní podíl molekul oxidu sirnatého (SO) a současně konstantní podíl volných elektronů. Způsob generování UV záření pomocí zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že zdrojová trubice je plněna molekulami SO s podílem volných elektronů za definované teploty, tlaku, kinetické energie a elektronové hustoty volných elektronů, přičemž jsou molekuly SO do zdrojové trubice kontinuálně přiváděny a odváděny tak, že tlak ve zdrojové trubici i podíl volných elektronů zůstává konstantní.
 13. Produkční médium na bázi syrovátky
  UVZ, 015/15
  CPS
  Technické řešení se týká produkčního média na bázi syrovátky. Syrovátka jako odpadní produkt při výrobě sýrů a tvarohů je cenným zdrojem celé řady nutrientů, a proto lze tuto surovinu dále využívat k dalším aplikacím. Syrovátková báze suplementovaná o další vybrané nutrienty je vhodné médium pro fermentační technologie zaměřené na zvýšenou produkci antimikrobiálních látek konkrétně nisinu.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1455): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 14. Zařízení pro měření tahové deformace se senzorem na bázi CNT/polymer laminátu
  UVZ, 009/15
  CPS
  Technické řešení se týká zařízení pro měření tahové deformace se senzorem vytvořeným na bázi CNT/polymer laminátu a zapojeným jako anténa. Zařízení je určeno pro statické i dynamické aplikace.
 15. Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatační činidel
  UVZ, 023/14
  CPS,FT
  Technické řešení může nabídnout v konkrétních aplikacích zvýšení účinnosti využití chelatačních činidel, za současného snížení možných vedlejších reakcí s nežádoucími látkami, což se projevuje i ekonomicky snížením nákladů na procesy a aplikace využívající předložené technické řešení.
 16. Vstřikovaná struktura pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem
  UVZ, 024/14
  CPS,FT
  Technické řešení se týká vstřikované struktury pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem.
  text
 17. Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny
  UVZ, 021/14
  CPS
  Technické řešení se týká polyolefinické směsi pro výrobu fyzikálně lehčené pěny. Lehčené produkty tohoto typu nacházejí uplatnění především v oblasti obalového či stavebního průmyslu, například jako tepelné a zvukové izolační systémy.
 18. Směs pro antikorozní kompozitní nátěry a vrstvy s řízenou vodivostí
  UVZ, 015/14
  CPS
  Směs pro antikorozní kompozitní nátěry a vrstvy s řízenou vodivostí určena především pro ochranu kovových povrchů se současným antistatickým účinkem.
 19. Vysoce citlivý plošný senzor pro detekci plynných látek a způsob jeho výroby
  PAT,
  CPS
  Plošný senzor pro detekci plynných látek podle vynálezu, zejména pro detekci HMPA, DMF, DMSO, DMAC, NH3, je tvořen membránou o tloušťce 25 až 40 .mi.m, vytvořenou z polymerních nanovláken tloušťky 50 až 320 nm, která jsou na svém povrchu opatřena senzorickou vrstvou na bázi polyanilinu, přičemž tato senzorická vrstva má tloušťku 80 až 90 nm a obsahuje polyanilin ve formě kulovitých útvarů. Membrána je vyrobena z nanovláken z polyamidu, polyvinylidenfluoridu, polyuretanu a/nebo polyvinylacetátu. Způsob výroby tohoto vysoce citlivého plošného senzoru pro detekci plynných látek spočívá v tom, že na nanovlákennou membránu, připravenou technologií elektrostatického zvlákňování z roztoku některého z výše uvedených polymerů, se po ponoření této membrány do reakčního roztoku in-situ deponuje elektrovodivá senzorická vrstva polyanilinu, která se v tomtéž roztoku na povrchu nanovláken vytvoří oxidační roztokovou polymerací anilin hydrochloridu pomocí peroxodisíranu amonného v hmotnostním poměru uvedených složek 1:1,2 až 1:2,2 za normální teploty po dobu max. 24 h, načež se produkt promyje vodou a vysuší při pokojové teplotě.
 20. Tenký širokopásmový radioabsorbér
  UVZ, 014/14
  CPS
  Technické řešení se týká širokopásmového radioabsorbéru,který spadá do oblasti absorpčních materiálů určených pro řešení problémů moderní elektroniky.
 21. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  UVZ,
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje polyetylénglykolovou složku, která sestává z jednoho nebo více polyetylénglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, voskové složky, acrawax a parafinický vosk.
 22. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  PAT, 020/14
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje 40 až 60 % hmotn. polyetylenglykolové složky, která sestává z jednoho nebo více polyetylenglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, a 60 až 40 % hmotn. voskové složky, která obsahuje 70 až 100 % hmotn. acrawaxu a do 30 % hmotn. parafinického vosku.
 23. Biomateriál na bázi hydrogelu citlivý na magnetické podněty
  UVZ, 012/14
  CPS
  Jedná se o biomateriál na bázi hydrogelu citlivého na magnetické podněty, určeného pro různé technologie založené na působení magnetických nebo magnetizovaných částic, jako jsou biolékařské aplikace, procesy čištění tekutin včetně odpadních vod aj.
 24. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  UVZ, 010/14
  CPS
  Jedná se o kompozici roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií s využitím v obalovém, papírenském, potravinářském a polygrafickém průmyslu.
 25. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  PAT, 010/14
  CPS
  Kompozice pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií, je tvořena 99,60 až 99,95 % hmotn. vodné disperze o obsahu 5 až 7 % hmotn. sušiny polyakrylátu a 0,05 až 0,40 % hmotn. neionogenního gemini surfaktantu na bázi diolu.
 26. Zařízení pro kontinuální detekci defektů v tenkých transparentních polymerních fóliích
  UVZ, 009/14
  CPS
  Zařízení sestává ze zdroje viditelného záření, polarizátoru, např. ve formě tenké destičky nebo fólie pokrývající celou plochu aktivní části zdroje viditelného záření, otočného analyzátoru, objektivu a kamery.
 27. PVC - free podlahovina optimalizované struktury
  PAT, 011/14
  CPS
 28. Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi
  UVZ, 006/14
  CPS
  Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi, která zprostředkovává snížení mikrobiálního osídlení ošetřených povrchů za současné tvorby mechanické bariéry tvořené polymerním filmem. Řešení je určeno pro aplikace zejména ve veterinární medicíně, jako je ošetření vemen po dojení.
 29. Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
  UVZ, 048/13
  CPS
  Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
 30. Nosné pojivo PIM technologií se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi
  UVZ, 041/13
  CPS
  Technické řešení se týká nosné pojivové složky PIM aplikace. Řešení je uplatnitelné při zpracování keramických i kovových prášků technologií PIM.
 31. Anorganický inkoust na bázi nanočástic, zejména pro materiálový tisk
  PAT, 037/13
  CPS
  Anorganický inkoust sestává z nanočástic CuO o koncentraci 3 až 10 % hmotn. ve směsi polymerních dispergátorů v množství 27 až 35 % hmotn. a doplňujícího množství vody do 100 % hmotn. Nanočástice oxidu měďnatého mají s výhodou velikost menší než 50 nm. Výhodou anorganického inkoustu pro materiálový tisk podle vynálezu je kromě samotné depozice CuO především skutečnost, že se u něj dosahuje rapidního zlepšení tryskání kapek z tiskové hlavy a zvýšení samotné adheze na substrát, čímž se pak dosahuje tisku precizních homogenních a kvalitních vrstev při materiálovém tisku.
 32. Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli
  PAT,
  CPS
  Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli a se zvýšenou chemickou a oxidační stabilitou obsahuje kulovité modifikované magnetické částice železa o průměru 2 až 5 .mi.m a obsahu F > 98 hmotn. % s tenkou povrchovou vrstvou polysiloxanu o tloušťce 5 až 20 nm, zastoupené v kompozitu v množství 5 až 40 % objemových, přičemž zbývající podíl je tvořen silikonovým elastomerem. Elastomerní kompozity najdou uplatnění jako efektivní tlumiče vibrací u ložisek automobilů nebo silent bloků, které oproti systémům používaným v současné době snáze odolají náročným provozním podmínkám a dlouhodobě udrží efektivitu řízení tuhosti v magnetickém poli.
 33. Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku
  PAT, 029/13
  CPS
  Zařízení je tvořeno pevným rámem pro instalaci připojením k pásovému dopravníku opatřeného uzemněnou deskou. Na pevném rámu je posuvně uložen pohyblivý rám, k němuž je připojena vodivá deska s hroty, zavěšená ve vnitřním krytu z nevodivého materiál, přičemž závěs vnitřního krytu je vybaven subsystémem synchronizace výšky zavěšení desky s hroty s výškou profilu pod hroty procházejícího ošetřovaného materiálu.
 34. Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par
  PAT, 015/13
  CPS,FAI
  Vynález se týká mikrovlnné antény s integrovanou funkcí senzoru organických par, zejména pak antény mikropáskového provedení se zemní rovinou, určenou k přenosu informací v bezdrátových sítích. Druhou funkcí antény je možnost detekce organických par. Anténa je tvořena substrátem (1) z elektricky nevodivého materiálu ve tvaru plošného útvaru, na jehož povrchu je nanesena elektricky vodivá funkční vrstva (2) se schopností příjmu/vysílání signálu a současně vratné adsorpce/desorpce molekul organických par. Funkční vrstva (2), konstituovaná na bázi náhodně zapletených nanotrubic, je produktem vakuové filtrace disperze uhlíkových nanotrubic přes filtrační membránu z polymerních nanovláken a to buď jako samonosná funkční vrstva nebo s integrovanou filtrační membránou, která zůstává součástí vzniklé funkční vrstvy.
  text
 35. Nábytkové sestavy (Dětský stůl)
  PVZ, 031/13
  CPS
  Nábytek je určen dětem předškolního i mladšího školního věku, které již chápou okolní svět ve své vlastní podstatě, ale ještě je neopustil duch svobodné spontánnosti a expresivního vyjadřování. Záměrem bylo vytvořit stůl a židli, skýtající co nejvíce možností pro projevení dětské kreativity. Vybrala jsem si kombinaci snadno recyklovatelných materiálů šetřící naše životní prostředí a to dřevěné překližky, plsti a speciálního nátěru, který je obdobou bílé tabule ve školních prostorách. Speciálním nátěrem je natřen celý povrch nábytku. Na tento speciální povrch lze psát fixem, a poté jej na sucho smazat. Mým cílem je rozvíjet dětskou představivost i talent. Dát dětem nový pohled na řešení samotného nábytku a odbourat starý stereotyp, kdy se dítě může výtvarně projevit pouze na kousku papíru. Hlavními pojmy, na které jsem se soustředila, bylo celkové myšlení dítěte, jeho kreativita a ergonomie. Taktéž jsem se snažila využít nové technologie a klást důraz na ekologii. Rozměr stolu: 600 x 500 x 470 mm
  texttexttext
 36. Dóza na ovoce (Kapitán ovocňák) dva vzory
  PVZ, 030/13
  CPS
  texttexttext
 37. Polymerní inkoust pro materiálový tisk
  UVZ, 028/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká složení polymerního inkoustu pro materiálový tisk.
 38. Nádoby na potravinářské výrobky
  PVZ, 010/13
  CPS
  text
 39. Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi
  PAT, 012/13
  CPS
  Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi obsahuje vedle základní polymerní složky tvořené polyolefinem přídavek multifunkčního aluminosilikátového aditiva se synergickými účinky taveninu ztužujícího plniva a nukleačního činidla na bázi jílu upraveného vyluhováním v HCl, přičemž toto aditivum je v kompozitní směsi obsaženo v množství 0,5 až 10 % hmotnostních a velikost jeho částic nepřesahuje 50 .mi.m. Je vhodný zejména pro výrobu lehčených polyolefinů se zjemněnou lehčenou strukturou a zlepšenými mechanickými vlastnostmi v energeticky úspornějším režimu.
 40. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 004/13
  CPS,FT
  Originální řešení se týká přítlačné membrány k překrytí a přitlačování technologické vrstvy lisovaného polymwerního kompozitu uložené na tvarové části formy. Jedná se zejména o kompozity na bázi reaktoplastové matrice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Tato technologie do značné míry eliminuje nedostatky dalších způsobů vakuového lisování dílců z polymerních kompozitů | plošné vakuování, vakuování s využitím silikonových elastomerů.
 41. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  PAT, 004/13
  CPS,FT
  Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů je tvořena plošným útvarem o tloušťce 0,5 až 2 mm z kaučukové směsi na bázi dienového elastomeru nebo směsi dienových elastomerů se stupněm zesíťování 40 až 85 % příčných vazeb, tažností 200 až 800 %, tvrdostí 20 až 70 ShA a teplotní odolností do 130 až 180 °C. S výhodou se jedná o materiál plynonepropustný, přičemž dienovým elastomerem je alespoň jeden kaučuk vybraný ze skupiny zahrnující butylkaučuk nebo halobutylkaučuk, chloroprenový kaučuk a kopolymer EPDM.
 42. Sestava formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 002/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká sestavy formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů, zejména kompozitů na bázi reaktoplastové matice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Je založeno na technologii vakuového lisování při výrobě dílců z polymerních kompozitů. Konstrukce zařízení umožňuje zefektivnění procesu plošného vakuování o 75%, hlavně z důvodu jednoduché aplikace tvarového rámu na spodní rám a jeho upevnění pomocí upínacích svorek. Do značné míry eliminuje nedostatky jiných technologií používaných při vakuovém lisování materiálů.
 43. Dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky
  UVZ,
  CPS
  Jedná se o dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky, určený k místní léčbě, pro podpůrné, primární i sekundární ošetření zánětů a ran v dutině ústní, jak u lidských pacientů, tak i u zvířat.
 44. Antimikrobiální komponenta a její použití
  PAT,
  CPS
  Antimikrobiální komponenta obsahuje alespoň jednu látku ze skupiny zahrnující izoprenoidy, terpeny nebo jejich deriváty nebo nenasycené ethery, za normálních podmínek těkavou kapalinu, imobilizovanou na pevném nosiči - sorbentu. Látkou na bázi terpenů nebo jejich derivátů je s výhodou látka obsahující ve své struktuře alespoň jednu izoprenovou jednotku a/nebo alespoň jedno benzenové jádro. Sorbentem může být s výhodou látka organického původu na bázi polysacharidů, nebo jejich derivátů, látka mající chemický základ v polyfenolech, jako je lignin, látka organického původu na bázi peptidů a jejich derivátů, látka na bázi aluminosilikátů, zeolitů a dalších látek obsahující oxid křemičitý, případně látka anorganického původu na bázi plastikářských plniv.
 45. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
  UVZ,
  CPS
 46. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
  PAT,
  CPS
  Vynález se týká polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, určené zejména k přípravě/úpravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou a dále s možností řízeného uvolňování biologicky aktivních látek. Řešení je určeno pro využití v humánní i veterinární medicíně.
 47. Drátěný program - 10 variant
  PVZ,
  CPS
  texttexttexttext
  texttexttexttext
  texttexttext
 48. Zařízení pro univerzálně stavitelné uchacení vysílače/přijímače záření, zejména vysokofrekvenčních antén
  UVZ,
  CPS
 49. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  UVZ,
  CPS
  Jedná se o vytlačovací hlavu s inertní kapilárou s nulovou délkou, určenou pro nezkreslené vytlačování polymerů jak v samotném technologickém procesu, tak i při experimentálních postupech a měřicích technikách z oblasti polymerních materiálů. Využitelné zejména u reometru měřícího tokové vlastnosti polymerních tavenin.
 50. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  PAT,
  CPS
  Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) zakončenou štěrbinou (4) o světlosti (LS) 0,05 až 8 mm, šířce v rozmezí 10 až 300 násobků její světlosti (LS) a délce (LD) 0.01 až 0.5 násobků její světlosti (LS), kde v místě spojení se vstupní dutou částí (1) má výstupní plochá část (3) maximální tloušťku (L) stěny definovanou rovnicí L = LD+ 0.5 ·Ls·(k-1)·tg.alfa., kde k (1; 300 a .alfa. (0; 30. Tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) se směrem ke štěrbině (4) postupně snižuje tak, že v místě vstupního obvodu štěrbiny (4) je rovna délce (LD) štěrbiny (4). Vnitřní a/nebo vnější povrch výstupní ploché části (3) je tvořen přechodovými plochami vzájemně sbíhavými směrem ke štěrbině (4) ta k, že vrcholový úhel tečen těchto sbíhavých ploch je v intervalu 120° až 180°. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena 2 až 6 montážními otvory (5).
  text