-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Způsob monitorování procesů uvolňujících plyny, zejména procesu biodegradace
  PAT, 004/18
  FT
 2. Biotechnologický způsob výroby potravinářské želatiny z drůbežího jatečného odpadu
  PAT, 013/17
  FT
  Jatečný odpad se v postupných krocích propláchne ve vodě, předmrazí na teplotu -2 až -5 °C v jádře suroviny, dvoufázově rozmělní suroviny na kousky o velikosti do 3 mm, načež následuje intenzifikovaná separace nekolagenních bílkovin a pigmentů z rozmělněné suroviny vymytím roztokem NaOH, separace tuku extrakcí rozpouštědlovou směsí etanol + petroléter a předúprava bílkovinného izolátu proteolytickým enzymem. Po odfiltrování bílkovinného hydrolyzátu a promytí zbobtnalého bílkovinného izolátu vodou pak následuje první fáze extrakce želatin, inaktivace zbytků proteolytického enzymu, separace želatinového roztoku od zbylého nerozloženého podílu bílkovinného izolátu filtrací, druhá fáze extrakce želatin – vícestupňová extrakce želatin ze zbobtnalého bílkovinného izolátu při teplotě zvyšující se v každém stupni a formování želatin z extrahovaných roztoků a biotechnologické zpracování zbylého nerozloženého podílu na kolagenní hydrolyzát.
 3. Vytlačovací hlava pro transformaci normálových napětí polymerní taveniny
  PAT, 011/17
  FT
  Vytlačovací hlava s inertní hubicí, tvořenou inertní kapilárou s nulovou délkou nebo inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou, zahrnuje těleso a k němu těsně připojenou transformační komoru, kde vnitřní průměr komory je odlišný od vnitřního průměru tělesa vytlačovací hlavy, přičemž transformační komora se nachází v topném pásmu a je v průběhu své délky vybavena měřicím a snímacím systémem, přičemž inertní hubice je umístěna ve výstupní části transformační komory. Měřicí a snímací systém transformační komory s výhodou sestává z tlakových senzorů. Transformační komora může být výhodně vytvořena z transparentního materiálu.
 4. Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány a biopolymerní membrána zhotovená tímto způsobem
  PAT, 007/17
  CPS
  Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány pro opravy očního traumatu spočívá v tom, že se připraví směsný roztok biopolymerů kolagenu a chitosanu, k němu se po kapkách přidá roztok primárního síťovacího činidla ze skupiny taninů a litím roztoku na plochou podložku a následným vysušením se vytvoří tenká primárně síťovaná chitosan-kolagenová membrána o tloušťce po vysušení 5 až 10 μm. Ta se pak ve druhém stupni síťuje působením roztoku genipinu jako sekundárního síťovacího činidla.
 5. Ekologické alabastrové sklo
  PAT, 014/16
  FLKŘ,FMK
  Ekologické alabastrové sklo na bázi biogenních komponent, bez obsahu toxických složek, které má technologickou stabilitu pro ruční výrobu vysoce kvalitního užitkového skla vyráběného v plynových a elektrických tavících zařízeních.
 6. Manipulační zařízení pro lahve
  PAT, 004/16
  FT
  Základem manipulačního zařízení pro lahve je fixační ústrojí, které sestává z přítlačného segmentu, podstavného segmentu, napínáků, koncovek napínáků, popřípadě držáků koncovek napínáků a dle potřeby ještě dalších dodatečných prvků. Napínáky vyvíjí sílu, která tlačí přechodový prvek k hrdlu otevřené lahve. Přechodový prvek sestává z lůžka nesoucím na straně lahve vkládací nebo integrované těsnění. Na druhé straně navazuje lůžko na nástavec, který má obvykle otvor a nebo olivku pro přívod inertního ochranného plynu a může být zakončen buď jen volným vyústěním nebo konstrukčním prvkem pro následné připojení.
 7. Způsob syntézy nanokompozitu obsahujícího magnetické nanočástice na bázi oxidu železitého a polyelektrolyt tvořený ligninsulfonovou kyselinou nebo jejími solemi
  PAT, 008/15
  CPS
  Syntéza nanokompozitu spočívající ve čtyřech krocích: nejprve se rovnoměrnou dispergací vytvoří disperze ligninsulfonové kyseliny ve vodě, pak následuje etapa tvorby komplexu ligninsulfonové kyseliny s ionty železa Fe3+ a/nebo Fe2+ v okyseleném vodném roztoku, zejména za použití minerální kyseliny, vysrážení nanokompozitu oxid železa-LSA metodou ko-precipitace za použití hydrolyzačního činidla, jako je hydroxid sodný, hydroxid amonný, hydroxid draselný nebo tetraetylamonium hydroxid a vznik částic oxidu železa, potvrzený černou barvou sraženiny, s tím, že tato sraženina se pak následně promývá destilovanou vodou až k dosažení pH filtrátu ~7 a suší se na prášek.
 8. Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace u senzorů
  PAT, 002/16
  CPS,UNI
  Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace v senzorech, jsou připravitelné působením vodného extraktu ze stonků Rheum rhabarbarum na roztok dusičnanu stříbrného, přičemž vodný extrakt ze stonků Rheum rhabarbarum je připraven mícháním omytých kousků čerstvých stonků s demineralizovanou vodou v hmotnostním poměru 1:5 až 1:10 a zahříváním na teplotu 40 až 80 °C, ponecháním při této konstantní teplotě po dobu 60 až 30 min, následným chlazením na teplotu okolí a filtrací; takto získaný vodný extrakt působí při smíchání na 0,0002 až 0,002 M roztok dusičnanu stříbrného, s nímž je smíchán v objemovém poměru 1:2 až 1:80 při teplotě okolí, dále je směs držena na tmavém místě po dobu 12 až 26 h, potom odstřeďována po dobu 40 až 15 min při teplotě 15 až 20 °C za získání nanočástic stříbra.
 9. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
  PAT, 016/15
  FaME
  Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže je vytvořeno na bázi jedné nebo více měřicích sestav (S), z nichž každá obsahuje 3 až 8 odporových tlakových senzorů (1) (FSR) s citlivostí 0,010 až 10 kp/m2(~ 0,1 až 100 Pa) a nejméně dva senzory (2) polohy, a zařízení dále obsahuje datalogger (D), který je prostřednictvím své řídicí jednotky (3) propojen s oběma měřicími sestavami (S), přičemž řídicí jednotka (3) je v dataloggeru (D) propojena s paměťovým médiem (4), ovládacím panelem (5) a signalizačním zařízením (6), a současně datalogger (D) má řídicí jednotku (3) propojenou s PC jednotkou (7). Toto ergonomické měřicí zařízení má s výhodou řídicí jednotku (3) dataloggeru (D) tvořenou mikrokontrollerem pro řízené snímání dat z měřicí sestavy/sestav (S) a pro předávání přijatých dat paměťovému médiu (4) a vybavenou výstupem na PC jednotku (7).
 10. Zařízení pro generování UV záření a způsob generování tohoto záření
  PAT, 014/15
  CPS
  Zařízení pro generování UV záření, poskytující především UV A a UV B záření s minimálním podílem záření v IR oblasti a oblasti viditelného světla, obsahuje alespoň jednu zdrojovou trubici, která je uzavřena a jejíž stěny jsou propustné pro UV A a UV B záření, přičemž zdrojová trubice obsahuje konstantní podíl molekul oxidu sirnatého (SO) a současně konstantní podíl volných elektronů. Způsob generování UV záření pomocí zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že zdrojová trubice je plněna molekulami SO s podílem volných elektronů za definované teploty, tlaku, kinetické energie a elektronové hustoty volných elektronů, přičemž jsou molekuly SO do zdrojové trubice kontinuálně přiváděny a odváděny tak, že tlak ve zdrojové trubici i podíl volných elektronů zůstává konstantní.
 11. Způsob přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, vodná disperze nanočástic stříbra a její použití
  PAT, 006/15
  FT
  Řešení se týká způsobu přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, kdy se v prvním kroku vodný roztok stříbrné soli smíchá s amoniakem, s výhodou v molárním poměru 1:5, a polysacharidem, ve druhém kroku se k reakční směsi přidá redukční činidlo a ve třetím kroku se vzniklá vodná disperze nanočástic stříbra vysuší a ve čtvrtém kroku následuje přečištění s následným dosušením.
 12. Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí
  PAT, 004/15
  CEBIA
  Ruční poklepový nástroj (viz obr. 1) je tvořen nosnou tyčí (1) s rukojetí (2), s ní spojeným nosným dílem (3) a k nosnému dílu (3) uchycenými vyměnitelnými tluky (4). Tyto tluky (4) jsou opatřeny centrálními otvory k přechodné fixaci v tluku zapuštěným šroubem (8) a jsou otočně uchyceny jedním a/nebo více tvarovými spoji výběžku (9) na čelní stěně (11) nosného dílu (3) a drážek (10) na vybrání (7) tluku (4).
 13. Způsob snímání průběhu deformací při rázových testech a zařízení k provádění tohoto způsobu
  PAT, 003/15
  CEBIA
  Při způsobu snímání průběhu deformací při rázových testech, kdy rázové kladivo nebo padající tluk dopadá na lícovou plochu zkušebního tělesa, se zkušební těleso osvětlí a deformace, popř. destrukce jeho rubové plochy se v průběhu dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku snímá vysokorychlostním kamerovým systémem. Snímky pořízeného záznamu se následně optimalizují metodami postprocessingu. Zařízení k provádění způsobu (viz obr. 1) obsahuje měřicí hlavu (1) se zkušebním tělesem (2) fixovaným na její horní ploše nad vertikálním centrálním kanálem (1a) hlavy, v prostoru dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku (3). Pod zkušebním tělesem (2) jsou v osvětlovacích kanálcích (5) ve stěně měřicí hlavy (1) směrem do dutiny centrálního kanálu (1a) uloženy vnitřní světelné zdroje (4) nebo vyústěny světlovody vnějších světelných zdrojů. V prostoru pod osvětlovacími kanálky (5) proti ústí bočního pozorovacího kanálu (1b) do centrálního kanálu (1a) šikmo uloženo zrcátko (7), jehož horní odrazivá plocha je orientována kolmo k ose úhlu, který svírá osa bočního pozorovacího kanálu s osou centrálního kanálu (1a). V ose bočního pozorovacího kanálu je pak vně měřicí hlavy (1) na stativu (9) umístěna kamera (8) snímacího vysokorychlostního kamerového systému.
 14. Vysoce citlivý plošný senzor pro detekci plynných látek a způsob jeho výroby
  PAT,
  CPS
  Plošný senzor pro detekci plynných látek podle vynálezu, zejména pro detekci HMPA, DMF, DMSO, DMAC, NH3, je tvořen membránou o tloušťce 25 až 40 .mi.m, vytvořenou z polymerních nanovláken tloušťky 50 až 320 nm, která jsou na svém povrchu opatřena senzorickou vrstvou na bázi polyanilinu, přičemž tato senzorická vrstva má tloušťku 80 až 90 nm a obsahuje polyanilin ve formě kulovitých útvarů. Membrána je vyrobena z nanovláken z polyamidu, polyvinylidenfluoridu, polyuretanu a/nebo polyvinylacetátu. Způsob výroby tohoto vysoce citlivého plošného senzoru pro detekci plynných látek spočívá v tom, že na nanovlákennou membránu, připravenou technologií elektrostatického zvlákňování z roztoku některého z výše uvedených polymerů, se po ponoření této membrány do reakčního roztoku in-situ deponuje elektrovodivá senzorická vrstva polyanilinu, která se v tomtéž roztoku na povrchu nanovláken vytvoří oxidační roztokovou polymerací anilin hydrochloridu pomocí peroxodisíranu amonného v hmotnostním poměru uvedených složek 1:1,2 až 1:2,2 za normální teploty po dobu max. 24 h, načež se produkt promyje vodou a vysuší při pokojové teplotě.
 15. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  PAT, 020/14
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje 40 až 60 % hmotn. polyetylenglykolové složky, která sestává z jednoho nebo více polyetylenglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, a 60 až 40 % hmotn. voskové složky, která obsahuje 70 až 100 % hmotn. acrawaxu a do 30 % hmotn. parafinického vosku.
 16. Způsob úpravy povrchů dílců z polymerních materiálů před vytvořením lepeného spoje
  PAT, 008/14
  CEBIA
  Podstata způsobu úpravy spočívá v tom, že povrchy dílců jsou vystaveny působení záření na bázi urychlených elektronů nebo gama záření. Celková dávka záření je přitom 1 až 200 kGy. Záření mohou být také vystaveny jen ty části povrchu dílce, na které bude aplikováno adhezivo, zatímco ostatní části dílce mohou být odstíněny krytem.
 17. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  PAT, 010/14
  CPS
  Kompozice pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií, je tvořena 99,60 až 99,95 % hmotn. vodné disperze o obsahu 5 až 7 % hmotn. sušiny polyakrylátu a 0,05 až 0,40 % hmotn. neionogenního gemini surfaktantu na bázi diolu.
 18. PVC - free podlahovina optimalizované struktury
  PAT, 011/14
  CPS
 19. Anorganický inkoust na bázi nanočástic, zejména pro materiálový tisk
  PAT, 037/13
  CPS
  Anorganický inkoust sestává z nanočástic CuO o koncentraci 3 až 10 % hmotn. ve směsi polymerních dispergátorů v množství 27 až 35 % hmotn. a doplňujícího množství vody do 100 % hmotn. Nanočástice oxidu měďnatého mají s výhodou velikost menší než 50 nm. Výhodou anorganického inkoustu pro materiálový tisk podle vynálezu je kromě samotné depozice CuO především skutečnost, že se u něj dosahuje rapidního zlepšení tryskání kapek z tiskové hlavy a zvýšení samotné adheze na substrát, čímž se pak dosahuje tisku precizních homogenních a kvalitních vrstev při materiálovém tisku.
 20. Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli
  PAT,
  CPS
  Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli a se zvýšenou chemickou a oxidační stabilitou obsahuje kulovité modifikované magnetické částice železa o průměru 2 až 5 .mi.m a obsahu F > 98 hmotn. % s tenkou povrchovou vrstvou polysiloxanu o tloušťce 5 až 20 nm, zastoupené v kompozitu v množství 5 až 40 % objemových, přičemž zbývající podíl je tvořen silikonovým elastomerem. Elastomerní kompozity najdou uplatnění jako efektivní tlumiče vibrací u ložisek automobilů nebo silent bloků, které oproti systémům používaným v současné době snáze odolají náročným provozním podmínkám a dlouhodobě udrží efektivitu řízení tuhosti v magnetickém poli.
 21. Způsob výroby bionafty z tuků a olejů (validovaný EP) METHOD FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM FATS AND OILS
  PAT,
  CEBIA,FAI
  https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2238224A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20101013&DB=EPODOC&locale=en_EP#
 22. Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku
  PAT, 029/13
  CPS
  Zařízení je tvořeno pevným rámem pro instalaci připojením k pásovému dopravníku opatřeného uzemněnou deskou. Na pevném rámu je posuvně uložen pohyblivý rám, k němuž je připojena vodivá deska s hroty, zavěšená ve vnitřním krytu z nevodivého materiál, přičemž závěs vnitřního krytu je vybaven subsystémem synchronizace výšky zavěšení desky s hroty s výškou profilu pod hroty procházejícího ošetřovaného materiálu.
 23. Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par
  PAT, 015/13
  CPS,FAI
  Vynález se týká mikrovlnné antény s integrovanou funkcí senzoru organických par, zejména pak antény mikropáskového provedení se zemní rovinou, určenou k přenosu informací v bezdrátových sítích. Druhou funkcí antény je možnost detekce organických par. Anténa je tvořena substrátem (1) z elektricky nevodivého materiálu ve tvaru plošného útvaru, na jehož povrchu je nanesena elektricky vodivá funkční vrstva (2) se schopností příjmu/vysílání signálu a současně vratné adsorpce/desorpce molekul organických par. Funkční vrstva (2), konstituovaná na bázi náhodně zapletených nanotrubic, je produktem vakuové filtrace disperze uhlíkových nanotrubic přes filtrační membránu z polymerních nanovláken a to buď jako samonosná funkční vrstva nebo s integrovanou filtrační membránou, která zůstává součástí vzniklé funkční vrstvy.
  text
 24. Time prediction system for the safe wearing of newly acquired foorwear (patent USA)
  PAT,
  FT
  The device relates to a system for predicting the period for children to safely wear newly acquired footwear without the risk of damage to their growing feet, which is directly applicable in shoe shops (at their computer cash registers). The essence of the solution for a system for predicting the period for children to safely wear newly acquired footwear rests in the fact that it contains an input module measuring foot length and input of information about the age of the monitored child to which is linked a model for predicting the growth of the childs foot by applying the laws of growth, possibly also including genetic and local influences, connected to a comparative and inferential module establishing the predicted course of growth in foot length of the monitored child, to which is then linked an output module designating the nearest date for the necessary replacement of shoe size for the monitored child.
 25. Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi
  PAT, 012/13
  CPS
  Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi obsahuje vedle základní polymerní složky tvořené polyolefinem přídavek multifunkčního aluminosilikátového aditiva se synergickými účinky taveninu ztužujícího plniva a nukleačního činidla na bázi jílu upraveného vyluhováním v HCl, přičemž toto aditivum je v kompozitní směsi obsaženo v množství 0,5 až 10 % hmotnostních a velikost jeho částic nepřesahuje 50 .mi.m. Je vhodný zejména pro výrobu lehčených polyolefinů se zjemněnou lehčenou strukturou a zlepšenými mechanickými vlastnostmi v energeticky úspornějším režimu.
 26. Etalon k hodnocení topografie materiálů
  PAT, 005/13
  FT
  Řešení se týká etalonu k hodnocení topografie materiálů, který je určen ke kalibraci přístroje hodnotícího kvalitu makro-disperze plniv. Etalon je zhotoven z dvoufázového kompozitního materiálu na bázi spojité fáze a inertních částic globulárních tvarů o rozměrech od 0,5 do 500 mikrometrů a úzké distribuci velikosti částic s variačním koeficientem do hodnoty 1. Spojitou fázi může tvořit polymerní matrice na bázi elastomeru, zejména pak silikonového kaučuku, polymerní matrice na bázi termoplastu nebo polymerní matrice na bázi reaktoplastu. V jiném provedení etalonu může spojitou fázi tvořit také nízkomolekulární organický materiál jako vosk, parafínový olej nebo lepidlo. Inertními částicemi globulárních tvarů jsou s výhodou skleněné kuličky, mohou jí být ale také částice organického původu, například částice sazí, keramické kuličky nebo i kovové kuličky.
 27. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  PAT, 004/13
  CPS,FT
  Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů je tvořena plošným útvarem o tloušťce 0,5 až 2 mm z kaučukové směsi na bázi dienového elastomeru nebo směsi dienových elastomerů se stupněm zesíťování 40 až 85 % příčných vazeb, tažností 200 až 800 %, tvrdostí 20 až 70 ShA a teplotní odolností do 130 až 180 °C. S výhodou se jedná o materiál plynonepropustný, přičemž dienovým elastomerem je alespoň jeden kaučuk vybraný ze skupiny zahrnující butylkaučuk nebo halobutylkaučuk, chloroprenový kaučuk a kopolymer EPDM.
 28. Způsob výroby vína se zvýšenou přírodní natioxidační kapacitou a sníeným obsahem SO2
  PAT, 001/13
  FT
  Způsob výroby vína se zachovanou přírodní antioxidační kapacitou a s nízkým obsahem SO2 spočívá v tom, že u vstupní suroviny se provede stanovení obsahu biologicky aktivních látek (BAL) a ekvivalentní určení přírodní antioxidační kapacity (PAK), vstupní surovina se podrobí jednotlivým technologickým etapám procesu zpracování, během něhož se ve všech předem stanovených kritických bodech těchto technologických etap provede zjištění změny obsahu BAL-PAK, takto zjištěný pokles obsahu BAL (PAK) se nahradí ekvivalentní dávkou SO2 jako látky se syntetickou antioxidační kapacitou (SAK) v přebytku až do 40 mg/l u bílého vína nebo 30 mg/l u červeného vína (20% z normativu SO2 pro tato vína bez zvýšeného obsahu cukru). Celková antioxidační kapacita na výstupu z technologického procesu výroby vína je tvořena až z 35 % přírodní antioxidační kapacitou a zbytek je tvořen SAK – podílem SO2. Kritické body přitom představuje a) ukončení lisování hroznů za zís kání hroznové šťávy, b) ukončení kvašení moštu před separací kvasnic a bentonitových kalů, c) vyzrávání 3 až 4 týdny po separaci kvasnic a bentonitových kalů, d) ukončení technologického procesu výroby vína před plněním do lahví nebo před zpracováním na další produkty na bázi vína, e) příprava k dodatečné manipulaci, jako je přečerpávání, filtrace, transport.
 29. Univerzální jednočipové řídící zařízení
  PAT,
  FAI
  Obsahuje mikroprocesorovou jednotku propojenou s externím časovačem a vybavenou softwarovým modulem pro transformaci logických hodnot diskrétního signálu na hodnoty spojitého signálu řídicího napětí. Vstup této mikroprocesorové jednotky je spojen prostřednictvím USB portu s alespoň jedním zdrojem řídicího signálu na bázi MIDI zprávy, zatímco na výstup, resp. výstupy mikroprocesorové jednotky je připojeno alespoň jedno zařízení se stavy ovládanými spojitými hodnotami výstupního elektrického napětí v rozsahu 0 až 5,5V v závislosti na logických hodnotách diskrétního vstupního signálu. Univerzální jednočipové řídicí zařízení je určeno k programovému řízení elektricky poháněných strojů a zařízení, jako jsou mimo jiné osvětlovací zařízení a technika vizuálních jevištních efektů.
 30. Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí, způsob jeho výroby a jeho použití
  PAT,
  FAI
  Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí je připravitelný chemisorpcí organické báze na tuhém kyselém nosiči, při čemž chemisorpce probíhá impregnací tuhého kyselého nosiče alkoholickým roztokem organické báze po dobu 1 až 10 hodin při teplotě do 30 °C. Organickou bází je s výhodou alespoň jedna látka ze skupiny alkalických aminů s teplotou varu do 200 °C a/nebo kvartérních amoniových hydroxidů. Kyselým nosičem katalyzátoru pak s výhodou silikagel, křemelina, kysele prané anorganické oxidy a kyselé katexy. Katalyzátoru je použitelný ke katalýze transesterifikace substrátu na bázi triglyceridů, zejména pak tuků a olejů.
 31. Antimikrobiální komponenta a její použití
  PAT,
  CPS
  Antimikrobiální komponenta obsahuje alespoň jednu látku ze skupiny zahrnující izoprenoidy, terpeny nebo jejich deriváty nebo nenasycené ethery, za normálních podmínek těkavou kapalinu, imobilizovanou na pevném nosiči - sorbentu. Látkou na bázi terpenů nebo jejich derivátů je s výhodou látka obsahující ve své struktuře alespoň jednu izoprenovou jednotku a/nebo alespoň jedno benzenové jádro. Sorbentem může být s výhodou látka organického původu na bázi polysacharidů, nebo jejich derivátů, látka mající chemický základ v polyfenolech, jako je lignin, látka organického původu na bázi peptidů a jejich derivátů, látka na bázi aluminosilikátů, zeolitů a dalších látek obsahující oxid křemičitý, případně látka anorganického původu na bázi plastikářských plniv.
 32. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
  PAT,
  CPS
  Vynález se týká polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, určené zejména k přípravě/úpravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou a dále s možností řízeného uvolňování biologicky aktivních látek. Řešení je určeno pro využití v humánní i veterinární medicíně.
 33. Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu se zabudovanými funkčními a/nebo ozdobnými prvky
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu spočívá v tom, že při výrobě báze z předpěněných perliček z lehčeného polystyrenu se do formy umístí funkční a/nebo ozdobné prvky, jejichž kontaktní plocha umístěná uvnitř formy se předem opatří nánosem z kapalného prepolymeru na bázi polyester nebo polyetéruretanů, kopolymerů butadienu a styrénu, butadienu a akrylonitrilu, případně z dalších monomerů zakončených NCO skupinou o obsahu 0,7 až 3,0 hmotn. dílů, nejlépe 1,2 až 2,2 hmotn. dílů na 100 hmotn. dílů prepolymeru, na takto připravený polotovar se působí vodou ze syté vodní páry, čímž se z předpěněných perliček vytvoří báze z lehčeného polystyrenu a současně se působením vody na koncové NCO skupiny nánosu kapalného prepolymeru vytvoří na rozhraní báze a funkčního a/nebo ozdobného prvku pevný polymer. Tato technologie umožňuje spojování bloku na bázi lehčeného polystyrénu s dílci v podobě obvodových stěn na bázi deskových materiálů, elektroinstalačních příp. vodoinstalačních trubek, výztužných materiálů v podobě trubek, drátů, síťovin apod., tapet nebo fólií sloužících jako povrchová úprava případných dalších funkčních dílců, které budou důležité pro uplatnitelnost integrálního dílce v praxi.
 34. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  PAT,
  CPS
  Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) zakončenou štěrbinou (4) o světlosti (LS) 0,05 až 8 mm, šířce v rozmezí 10 až 300 násobků její světlosti (LS) a délce (LD) 0.01 až 0.5 násobků její světlosti (LS), kde v místě spojení se vstupní dutou částí (1) má výstupní plochá část (3) maximální tloušťku (L) stěny definovanou rovnicí L = LD+ 0.5 ·Ls·(k-1)·tg.alfa., kde k (1; 300 a .alfa. (0; 30. Tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) se směrem ke štěrbině (4) postupně snižuje tak, že v místě vstupního obvodu štěrbiny (4) je rovna délce (LD) štěrbiny (4). Vnitřní a/nebo vnější povrch výstupní ploché části (3) je tvořen přechodovými plochami vzájemně sbíhavými směrem ke štěrbině (4) ta k, že vrcholový úhel tečen těchto sbíhavých ploch je v intervalu 120° až 180°. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena 2 až 6 montážními otvory (5).
  text
 35. Morfologicky optimalizované netkané textilie na bázi nanovláken
  PAT, 016/11
  FT
  Připravené prostorové nanostruktury obsahují pravidelné struktury na bázi kapkovitých mikrosfér z polymerů, případně polymerních směsí, zajišťujících vznik prostorových objemných struktur, připravitelných vhodnou kombinací proměnných, při procesu elektrospinningu. Tyto prostorové objemové struktury vykazují ve srovnání s plošnými útvary větší tloušťku a plošnou hmotnost filtračního materiálu, tedy tolik požadované zlepšení mechanických vlastností a manipulovatelnosti s filtračním nanomateriálem. Srovnáváme-li ale plošné a prostorově uspořádané nanostruktury, které mají stejný tlakový odpor, pak materiály s prostorovou morfologií mají větší efektivní povrch vláken a lepší filtrační vlastnosti při eliminaci ultrajemných částic, tedy účinnost filtrace a i faktor kvality.
 36. Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení
  PAT,
  FT
  Zařízení je tvořeno zkušebním stolem (1) uchyceným na základové plošině (2) a opatřeným štěrbinou (3) s měřicí páskou (4), vyčnívající ve tvaru smyčky ze štěrbiny (3) nad plochu zkušebního stolu (1), přičemž měřicí páska (4) je dále vedena přes horní kladky (5) otočně uchycené ve štěrbině (3) zkušebního stolu (1) a přes dolní kladku (6) otočně uchycenou na základové plošině (2). Zde je měřicí páska (4) spojena s korekčním mechanismem (7), napojeným na snímač (8) síly, pohyblivě uložený na kolejnici (9), odkud je vedeno lanko (10) na navíjecí váleček (11) otočně uchycený k základové plošině (2) prostřednictvím nosných konzol (12) a hřídele (13). Ke hřídeli (13) je v kolmém směru k ose hřídele (13) uchycena napínací páka (14). Ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu jsou hodnoty deformace i napětí odečítány elektronicky pomocí digitální kamery (15) a interaktivního snímače (16) síly, propojených s počítačem (17).
  text
 37. Způsob deproteinizace odpadních tuků a olejů
  PAT,
  CEBIA
  Způsob deproteinizace odpadních tuků a olejů, zejména pak z odpadu kožedělného, masného a potravinářského průmyslu a především pro výrobu biostimulátorů a biopaliv, spočívá v odstranění bílkovinného tuhého podílu a volných mastných kyselin. Příslušná odpadní surovina se podrobí alkalické hydrolýze působením organické báze nebo směsi organických bází, přičemž jako produkty této alkalické hydrolýzy vzniknou vzájemně oddělené frakce tekutého bílkovinného hydrolyzátu a rafinovaného tuku nebo oleje, který je zbaven jak bílkovinné složky, tak i volných mastných kyselin. Jako organická báze nebo směsi organických bází se použije s výhodou alespoň jeden amin vybraný ze skupiny zahrnující izopropylamin, diizopropylamin, butylamin, cyklohexylamin a tetrametyl-amoniumhydroxid. Alkalická hydrolýza se provede s výhodou v přítomnosti proteolytického enzymu, který proces hydrolýzy urychluje.
 38. Optimalizovaný způsob předúpravy kyselých odpadních tuků a olejů
  PAT,
  FAI
  Optimalizovaný způsob spočívá v extrakci mastných kyselin alkoholickými alkalickými roztoky, přičemž jako alkálie se použije alespoň jedna látka ze skupiny zahrnující těkavé organické báze, kvartérní amoniové zásady a bezvodý amoniak. Jako těkavá organická báze může být s výhodou použit alespoň jeden alkylamin s teplotou varu nepřevyšující 200 °C, jako kvartérní amoniová zásada pak alespoň jeden tetraalkylammonium hydroxid, zejména tetramethylammonium hydroxid. Z hlediska průběhu procesu předúpravy je výhodný postup, při němž se po oddestilování přebytečného alkoholu z extraktu amoniová sůl odvodní při teplotě v rozmezí 180 až 220 °C a vzniklý amid se přemění na požadovaný ester mastné kyseliny, nejčastěji methyl-, ethyl- či butylalkoholem v přítomnosti koncentrované kyseliny sírové nebo fosforečné.
 39. Způsob replikace povrchových struktur
  PAT,
  FT
  Povrch příslušného dílce se nejprve pokryje neprůhlednou maskou, která má vytvořen otvor tvaru pravoúhlého čtyřúhelníka o hranách odpovídajících velikosti replikované části povrchu. Potom následuje optické snímání souřadnic této části povrchu, uložení souřadnic v podobě třídimenzionální matice x, y, z a vytvoření zvětšené repliky povrchu převedením dat třídimenzionální matice na uzavřenou plochu bez mezer s následným vytištěním 3D tiskem a/nebo importem dat do systému CAD s automatickým vygenerováním příslušných nástrojových trajektorií pro vyrobení zvětšeného modelu povrchu technologií CNC obrábění.
 40. Suchá substance hydrogelu pro krytí ran a způsob její přípravy
  PAT,
  FT,UNI
  Suchá substance hydrogelu pro krytí ran vyrobená z přírodních a syntetických polymerů obsahuje želatinu a alginát sodný v hmotnostním poměru 3:7 až 7:3, přičemž tyto dvě složky dohromady tvoří 100 hm.d., a současně substance obsahuje 15 až 25 hm.d. polyethylénglykolu, 15 až 25 hm.d. glycerínu, 10 až 40 hm.d. polyvinylalkoholových nanovláken, 1 až 3 hm.d. chloridu sodného, případně další běžná aditiva. Způsob přípravy suché substance tohoto hydrogelu pro krytí ran spočívá v tom, že za stálého míchání při konstantní teplotě 75 až 85 °C se připraví výchozí polymerní roztok želatiny ve 180 až 220 hm.d. vody, po rozpuštění celého objemu želatiny se k výchozímu vodnému polymernímu roztoku želatiny přidají další složky - alginát sodný, polyethylénglykol, chlorid sodný a glycerín, případně rakytníkový olej, míchání této směsi pak pokračuje po dobu 5 až 6 min. při 250 až 350 ot/min., k výsledné viskózní hmotě hydrogelu se pak postupně přidá frakce polyvinylalkoholových nanovláken a rychlost míc hání se sníží na 150 až 50 ot/min., nakonec se viskózní hmota za aseptických podmínek dávkuje do misek a podrobí zrání při pokojové teplotě 20 až 25 °C, během něhož se z viskózní hmoty zcela odstraní obsah vody a získá se finální suchá substance hydrogelu ve tvaru plochého tělíska.
 41. Optimalizovaný způsob výroby nanovláken
  PAT,
  FT
  Způsob výroby nanovláken technologií elektrospinningu spočívá ve zvlákňování z polymerního roztoku v elektrickém poli. Jako výchozí polymerní roztok se během procesu zvlákňování použije roztok se stálými reologickými relaxačními spektry u něhož nedojde v průběhu zvlákňování k výrazné změně indexu polydisperzity.
 42. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou
  PAT,
  FT
  Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) opatřenou ve svém středu kapilárou (4) o průměru v rozmezí 0,1 až 8 mm a délce rovné 0,03 až 0,4 násobku průměru kapiláry (4). Přitom v místě obklopujícím kapiláru (4) má výstupní plochá část (3) nejmenší tloušťku (L) stěny rovnou délce (LK) kapiláry (4) a s rostoucí vzdáleností (r) od osy kapiláry (4) se tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) zvyšuje podle monotónní funkce vzdálenosti (r) od osy kapiláry (4), zejména podle funkce lineární nebo kvadratické. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena montážními otvory (5).
 43. Způsob výroby piva modifikovaného ovocným a/nebo zeleninovým koncentrátem
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného ovocným a/nebo zeleninovým koncentrátem spočívá v tom, že po vystírce, při rmutování, během chmelovaru nebo po jeho skončení se do mladiny pro výrobu piva světlého nebo piva tmavého nebo piva polotmavého nebo piva pšeničného, případně jejich směsí, přidá ovocný a/nebo zeleninový koncentrát, přičemž tento koncentrát může být ve formě zahuštěného ovocného a/nebo zeleninového moštu - šťávy, marmelády - džemu, případně i sušené ovocné a/nebo zeleninové složky.
  Warning: opendir(../utb/pripady/831): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 44. Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou spočívá v tom, že mladina pro výrobu piva světlého nebo piva tmavého nebo piva polotmavého nebo piva pšeničného, případně jejich směsí, se před hlavním kvašením nebo v jeho průběhu nebo po jeho skončení, případně před nebo po dokvašování nebo v jeho průběhu smíchá s čerstvou ovocnou a/nebo zeleninovou šťávou nebo moštem nebo s rozkvašenou či zkvašenou ovocnou a/nebo zeleninovou šťávou nebo moštem.
  Warning: opendir(../utb/pripady/830): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 45. Hydrogel pro krytí ran a způsob jeho přípravy
  PAT,
  UNI
  Hydrogel pro krytí ran obsahuje 0,2 až 0,8 % hmotn. polyvinylpyrrolidonu o molekulové hmotnosti 30 až 50 000 Dalton, 0,8 až 0,2 % hmotn. karboxymetylcelulózy nebo kolagenu, 1,5 až 2,5 % hmotn. agaru, 0,5 až 1,5 % hmotn. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 200 až 20 000 Dalton, 0,5 až 1,5 % hmotn. glycerínu a případně obsahuje nejméně jedno antibakteriální a/nebo antiseptické činidlo, s výhodou kyselinu boritou, v množství 1 až 5 % hmotn., přičemž všechny uvedené složky dohromady tvoří 6 až 10 % hmotn. hydrogelu a zbývající část do 100 % hmotnosti tvoří voda. Způsob přípravy tohoto hydrogelu zahrnuje krok přípravy výchozího polymerního vodného roztoku obsahujícího všechny uvedené složky včetně vody v jejich koncentračních rozmezích a navíc 10 až 30 hmotnostních dílů přidané vody, dále zahřátí takto získaného polymerního roztoku ve skleněné nádobě v autoklávu při teplotě 115 až 125 °C za působení páry pod tlakem 15 až 20 psi (103,5 až 138 kPa) po dobu 35 až 15 min, dále umístění ste rilizovaného polymerního roztoku za aseptických podmínek do ploché nádoby, kde želatinuje po dobu 5 až 10 min, dále zrání získaného hydrogelu při pokračujícím spontánním síťování za pokojové teploty po dobu 10 až 30 min, přičemž během zrání a síťování dojde ke ztrátě 10 až 30 % hmotn. vody.