Informační rozcestník pro VaVaI

 Informační rozcestník pro VaVaI    

Tato sekce tvoří informační rozcestn��k pro oblast výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), naleznete zde odkazy na základní informace, bez kterých se pracovníci VaVaI neobejdou.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným poradním orgánem vlády České republiky v oblasti VaVaI. Velké množství užitečných informací včetně odkazů na platnou legislativu naleznete na webové stránce Rady www.vyzkum.cz.

Pro porozumění širším souvislostem doporučujeme seznámit se strategickými dokumenty, zejména:

Financování VaVaI je nezbytnou součástí přípravy a realizace VaVaI činností. Více informací o národních či mezinárodních zdrojích financování najdete ve specializované sekci tohoto webu.

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje má úzkou vazbu na zajištění financování v��������������������následujících letech. Podmínky hodnocení upravuje každoročn�� aktualizovaná Metodika hodnocení výsledků VaV, v rámci které jsou definovány jednotlivé druhy výsledků výzkumu, vývoje a inovací.

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytuje souhrnné informace o VaVaI realizovaných z veřejných prostředků. Z webového rozhraní je možný vstup do specializovaných databází:

Každá instituce, která uskutečňuje VaVaI z veřejných prostředků má povinnost poskytovat informace o dosažených výsledcích.  V����podmínkách UTB ve Zlíně je zadávání informací realizováno přes rozhraní Aplikace OBD-PRO(Osobní bibliografická databáze).

Web of Science je mezinárodně uznávanou obdobou českého informačního systému o výsledcích VaVaI. Umožňuje on-line přístup do hlavních citačních databází na světě. Databáze pokrývá obsahem přes 10 000 celosvětově nejuznávanějších časopisů a přes 110 000 sborníků z konferencí.

Ochrana duševního vlastnictvía transfer technologií jsou klíčové pojmy v případě, že plánujeme využití výsledků VaVaI v praxi. Všechny potřebné informace o ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, ale i o transferu technologií a znalostí a souvisejících činnostech najde ve specializované sekci tohoto webu.

Marketing VaVaI je základním krokem na cestě k přenosu výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe, v ideálním případě k jejich zpeněžení. Pro oblast marketingu pro vás p����ipravujeme specializovanou sekci webu.