Náplň CTT

Statut a náplň činnosti Centra transferu technologií

Centrum transferu technologií bylo zřízeno k 1.1.2008 jako výstup realizace projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“ a je začleněno v organizační struktuře Univerzitního institutu. Posláním CTT je napomoci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

CTT provádí veškeré služby a činnosti z oblasti duševního vlastnictví, především pak služby související s průmyslově právní ochranou duševního vlastnictví, zejména :

  • přímé zastupování klientů před úřady UPV ČR, WIPO, OHIM a EPO
  • zprostředkování zastoupení klientů před národní